Bezbariérové parkovanie

Ak pricestujete vlastným vozidlom, nájdete na Letisku Viedeò oznaèené parkovacie miesta pre zdravotne postihnuté osoby v nasledovných parkovacích domoch, resp. parkoviskách:

Location Spaces

Parkhaus 3:

18 miest (Deck 2)

Parkhaus 4:

18 miest (Deck 0)

Parkplatz C:

31 miest (po vstupe na ľavej strane)

Kurzparkplatz K3:

6 miest (priamo pri prechodoch do priletovej haly)

Kurzparkplatz K4:

2 miest (priamo pri prechodov do odletovej haly)

Okrem toho sa priamo pred odletovoua príletovou halou nachádzajú parkovacie plochy pre zdravotne postihnuté osoby, ktoré u¾ahèujú ich prevoz na letisko, príp. odvoz z letiska. Prosíme o pochopenie, že doba parkovania v takýchto prípadoch je obmedzená a takéto vozidlo musí by adekvátne oznaèené.

Odletové terminály (drop-off):

Parkovacie miesta pre zdravotne postihnutých sa nachádzajú pred každým terminálom.

Location

Spaces

Terminál 1 / 1A / 2:

spolu 3 parkovacie miesta

Terminál 3:

spolu 3 parkovacie miesta

Príletový terminál (pick-up):

Strážnik pri závore Vám umožní po predložení preukazu v zmysle §29b StVO, prípadne Európskeho parkovacieho preukazu pre zdravotne postihnuté osoby, bezodplatný prechod priamo k príletovej hale. Príjazd je hneï ved¾a vjazdu pre taxíky a používajú ho aj linkové autobusy a diplomati.

Upozorňujeme, že majiteľ karty, musí byť vo vozidle.

Zvýhodnená cena parkovného

Letisko Viedeò ponúka 50-percentnú z¾avu na cenu parkovného v parkovacích domoch - Parkhaus 3 a Parkhaus 4 ako aj na parkovisku C. Z¾avu obdržíte po návrate z vašej cesty priamo pri pokladniènom pulte v parkovacom dome Parkhaus 4 (otvorená nonstop) po predložení kópie preukazu pod¾a §29b StVO, prípadne vášho EU-parkovacieho preukazu pre zdravotne postihnutých (model Eur. Spoloèenstva), alebo pasu pre zdravotne postihnuté osoby s dodatkom „Neprípustnos cestovania prostriedkami hromadnej dopravy kvôli trvalému poškodzovaniu zdravia“.

Prosíme, aby ste zohadnili skutoènos, že zvýhodnenie ceny parkovného sa nevzahuje na parkovisko krátkodobého parkovania - Kurzparkplatz K1/K4 (odlety) a K3 (prílety).
 

Znázorni možnosti príjazdu na Letisko Viedeò
 

V prípade otázok týkajúcich sa parkovania volajte +43-1-7007-22886.

Kontakt