ODLÉTAJÍCÍ CESTUJÍCÍ

SITUACE
 • Step 1
  Cesta na vídeňské letiště

  Příjezd na letiště se může uskutečnit různými způsoby:

  Adresa: Flughafen Wien, Einfahrtsstraße, 1300 Wien-Flughafen

  Souřadnice: N 48°7'29'', E 16°33'27''

  1.  Nejvhodnìjší parkovištì (odletové patro)

  Podle toho, ve kterém prostoru check-in máte být odbaveni, Vám doporuèujeme zvolit si následující parkovací možnosti:

  Pro terminál 1 a terminál 1A jsou nejlepší možností parkovací garáže 3 (souøadnice: N 48° 07’ 21’’, E 16° 33’ 36’’). K těmto terminálům vede přístup chráněný před nepřízní počasí ze 2. patra parkovacích garáží.  Pro terminál 3 doporuèujeme parkovací garáže 4 (souøadnice: N 48° 07’ 21’’, E 16° 33’ 36’’). Jeïte smìrem k pøíletùm a zahnìte za hotelem NH doleva.


  Do parkovacích garáží 4 se dostanete pøes odletové patro. Vjezd se nachází naproti terminálu 3 po levé stranì.


  Případně můžete zaparkovat také na parkovišti C (souřadnice: N 48° 07' 23'', E 16° 33' 59''), ať míříte ke kterémukoli odbavení check-in. Chráněný přístup k odbavovacím přepážkám check-in je možný tunelem pro cestující z podlaží -1.  2. Uschovejte si parkovací lístek

  U vstupní závory k parkovišti nebo parkovacím garážím dostanete parkovací lístek, který si laskavě uschovejte až do opuštění parkoviště. Ceny za použití různých parkovacích možností najdete v našem sazebníku parkovného. Zaplatit je možné buď u některého z pokladních automatů na příslušném parkovišti, u pokladní přepážky v parkovací garáži 4 (otevřeno 24 hodin denně) nebo přímo

  u výjezdu pomocí kreditní karty (American Express, Diners Club, MasterCard, Visa), rakouské bankovní karty nebo parkovací karty.

  1. Vlaky, které jezdí na letištì

  Použijte plánovaè tras pro veøejnou dopravu, napøíklad: Scotty (jízdní øády ÖBB), nebo informace o rychlodráze (S-Bahn), ev.o City Airport Train na našich webových stránkách, abyste zjistili, kdy a které vlaky jedou na letištì.

   

  2. Vlaková stanice na letišti

  Vlaková stanice se nachází v suterénu na podlaží -2.

   
  3. Cesta k odbavovacímu prostoru (check-in)

  Poté, co vystoupíte z vlaku, se vydejte pìšky po schodech, ev. výtahem nebo eskalátorem o patro výš. V patøe -1 pak sledujte orientaèní ukazatele. K cestì do terminálu 3 si mùžete vybrat mezi dvìma pojízdnými schody a tøemi výtahy z pøíletového patra. 

  Potøebujete-li se dostat k terminálu 1 nebo 1A, držte se navigaèního systému smìrem na terminál 1 a 1A a sjeïte pojízdnými schody do podlaží -1. Z pøíletové haly Vás pak navigaèní systém povede doprava smìrem k terminálu 1 a 1A.

  1. Autobusy, které jezdí na letiště

  Použijte plánovač tras pro veřejnou dopravu, například: Scotty (jízdní řády ÖBB), nebo informace o autobusech na našich webových stránkách, abyste zjistili, kdy a které autobusy jedou na letiště.

   

  2. Autobusové nádraží na letišti

   Autobusové nádraží se nachází přímo před příletovou halou letiště.

   

  Autobusové zastávky před příletovou halou

  01 Mazur, General Aviation Center

  04 Bratislava, Kosice, Bohumin

  07 Wien Westbahnhof

  02 Brünn, Prag

  05 -----

  08 Wien Morzinplatz/Schwedenplatz

  03 Budapest, Bratislava

  06 Graz, Neusiedl/See, Münchendorf, Ebreichsdorf

  09 Wien Donauzentrum, Wien Erdberg

   

   

  3. Cesta k odbavovacímu prostoru (check-in)

  Máte-li se odbavit v terminálu 3, vydejte se od autobusového nádraží po vyznaèené cestì pro chodce do pøíletové haly a použijte jedny ze dvou pojízdných schodù nebo jeden ze tøí výtahù do odletového patra, 1. podlaží. Potøebujete-li se dostat k terminálu 1 nebo 1A, vydejte se se po výstupu z autobusu vpravo podél budovy a držte se znaèení navigaèního systému.

  Pojedete-li na letištì taxíkem, vystupte nejlépe pøímo u svého terminálu. Požádejte øidièe, aby Vás nechal vystoupit – v závislosti na tom, se kterou spoleèností letíte – buï u terminálu 1, terminálu 1A nebo terminálu 3! Pomùže Vám v tom náš Check-in Finder.

  airport map (PDF, 2.10 MB)
 • Step 2
  Check-in (Vaše letenka se stane palubní vstupenkou)

  Informujte se prosím, pokud možno ještì pøed Vaším pøíjezdem na letištì, ke kterému terminálu se potøebujete dostat! Pomùže Vám v tom náš Check-in Finder.
  Bìhem odbavení (check-in) se Vaše letenka stane palubní vstupenkou. Existuje nìkolik možností:
   

  Odbavovací pøepážky pøíslušných leteckých spoleèností na letišti
  1. Mìli byste na letištì dorazit vèas pøed odletem. Doporuèujeme:
   • 2 hodiny pøedem pro vnitrostátní a mezinárodní lety s dobou letu do 6
    hodin

   • 3 hodiny pro mezinárodní lety trvající déle než 6 hodin a pro lety do
    Tel Avivu, New Yorku a Toronta

  2. Odbavíte se, v závislosti na své letecké spoleènosti, v terminálu 1, terminálu 1A nebo terminálu 3.
  3. Pøedejte pracovníkovi za pøepážkou svou letenku.
  4. Obdržíte palubní vstupenku.

   

  Odbavení on-line (WEB check-in)

  Vyhnìte se dlouhé frontì na letišti a odbavte se pohodlnì již doma pomocí nabídky WEB check-in své letecké spoleènosti. Vytisknìte si palubní vstupenku a pøedložte ji pøi kontrole palubních lístkù. Pokud cestujete se zavazadly, podejte je pøedem u zvláštní pøepážky pøíslušné letecké spoleènosti. Podrobné informace o tom, u kterých letù mùžete tuto nabídku využít, obdržíte pøímo u své letecké spoleènosti.

   

  Odbavení Wien Mitte (Vídeò støed)

  V terminálu City Airport Train Terminal na vlakovém nádraží Wien Mitte (Vídeò støed) se mùžete nechat u nìkterých aerolinek pohodlnì odbavit prostøednictvím lístku CAT-Ticket.

  1. Obdržíte palubní vstupenku.
  2. Pøedejte pracovníkovi za pøepážkou letenku.
  3. Na jedné z 8 odbavovacích pøepážek Wien Mitte (Vídeò støed) pøedložte lístek CAT-Ticket.

   

  Odbavení závisí na Vašich aerolinkách a je umožnìno 24 hodin až 75 minut pøed odletem. Pøesnou dobu odbavení se dozvíte u své letecké spoleènosti. Aktuální seznam všech leteckých spoleèností, jejichž odbavení je možné na nádraží Wien-Mitte, najdete na www.cityairporttrain.com nebo se mùžete informovat na telefonním èísle: +43-1-25250.

   

  Odbavovací automaty na letišti Vídeò
  1. U samoobslužných check-in automatù se mùžete odbavit buï prostøednictvím své kreditní karty nebo karty Miles & More, pomocí svého jména, rezervaèního kódu nebo naskenováním cestovního pasu.
  2. Øiïte se pokyny automatu.
  3. Pokud s sebou nemáte jen pøíruèní zavazadlo, ukáže Vám automat, u které pøepážky musíte svá zavazadla odevzdat.
  4. Obdržíte palubní vstupenku.

   

  Odbavení v pøedveèer odletu

  U nìkterých aerolinek, jako napø.: Austrian Airlines, NIKI Luftfahrt, Air Berlin a podobnì, je možné odbavení pro mnoho letù již v pøedveèer cesty. Informujte se o možnosti odbavení v pøedveèer letu u své letecké spoleènosti.

 • Step 3
  Podání zavazadel

  Pokud s sebou nemáte jen pøíruèní zavazadlo, nebo pokud jste již zavazadla neodevzdali na nádraží Wien-Mitte, pøípadnì již veèer pøedem, odevzdejte je laskavì personálu u pøepážky u své letecké spoleènosti na letišti. Obdržíte zavazadlový lístek.

   

  Bezplatná zavazadla

  Bezplatnými zavazadly rozumíme množství zavazadel, které daná letecká spoleènost pøepraví jedné osobì zdarma. Jaká je povolená celková hmotnost, ev. poèet zavazadel, najdete na své letence nebo se mùžete informovat u pøíslušné letecké spoleènosti.

   

  Velká zavazadla a zvíøata

  Pokud s sebou chcete vzít nadmìrné zavazadlo nebo zvíøe, informujte se prosím u své letecké spoleènosti na cenu a dodržte laskavì následující postup:

  1. Nahlaste své nadmìrné zavazadlo nebo zvíøe u své aerolinky.
  2. Vezete-li s sebou zvíøe, obdržíte od své letecké spoleènosti visaèku, kterou musíte pøipevnit na pøepravku vhodnou k transportu.
  3. Pokud máte zároveò i nìjaké bezplatné zavazadlo, odbavte se, v závislosti na své letecké spoleènosti, u pøepážky pro check-in /pøíjem zavazadel.
  4. Pøedejte pracovníkovi za pøepážkou letenku a bezplatné zavazadlo.
  5. Obdržíte palubní vstupenku a zavazadlový lístek.
  6. Vydejte se se svým nadmìrným zavazadlem nebo zvíøetem, v závislosti na své
  7. Odeberte se se svým nadměrným zavazadlem nebo zvířetem, v závislosti na své letecké společnosti, k přepážce pro nadměrná zavazadla v terminálu 1 nebo 3.
  8. Pøedejte pracovníkovi za pøepážkou zavazadlo èi zvíøe. Vaše zvíøe se samozøejmì nebude dopravovat po pøepravním pásu pro zavazadla, ale odnese ho zamìstnanec letištì.
  9. Obdržíte zavazadlový lístek / zavazadlové lístky.

   

  Dbejte prosím na maximální pøípustnou velikost pøíruèního zavazadla. Pro pøíruèní zavazadlo neexistuje žádný mezinárodní standard. Hmotnost a rozmìry se mohou lišit podle letecké spoleènosti, tøídy a trasy. U Austrian Airlines je maximální velikost pøíruèních zavazadel 55 x 40 x 23 cm a maximální hmotnost 8 kg.

  Vèas se informujte o tom, co si smíte vzít na palubu letadla. Kromì toho je nutné se øídit bezpeènostními pøedpisy pro pøíruèní zavazadla a seznamem zakázaných pøedmìtù.

 • Step 4
  Kontrola palubních vstupenek

  Nyní se odeberte ke kontrole palubních vstupenek (Bordkartenkontrolle). V závislosti na příslušné bráně se laskavě vydejte pro gates B, C nebo D ke kontrole palubních lístků 2.

  Pokud máte použít brány (gates) G nebo F, odeberte se prosím ke kontrole palubních lístků 3. Po kontrole palubní vstupenky budete vpuštěni do prostoru, který je přístupný pouze cestujícím. Pokud Vás doprovázel až ke kontrole palubních lístků někdo, kdo s Vámi neletí, případně nemá palubní vstupenku, musíte se s ním rozloučit nejpozději v tomto okamžiku. V prostoru pro cestující máte k dispozici rozsáhlou nákupní i gastronomickou nabídku.

 • Step 5
  Bezpečnostní kontrola

  Předtím, než vstoupíte do prostoru své brány (gate), proběhne bezpečnostní kontrola, při níž dochází ke kontrole osob a příručních zavazadel. Každý cestující musí před průchodem detekčním rámem odložit kovové předměty, které má u sebe. Na palubu si smí cestující vzít max. 100 ml tekutiny v balení umístěném v plastovém sáčku. Tento plastový sáček musí být předložen při bezpečnostní kontrole. Pokud cestujete do země, která přistoupila k Schengenské dohodě, odeberte se pro brány (gates) B a C nebo F k centrální bezpečnostní kontrole. Pokud cestujete do země, která nepřistoupila k Schengenské dohodě, odeberte se pro brány (gates) D a G k ústřední bezpečnostní kontrole a pak k pasové kontrole.

  Respektujte prosím bezpečnostní předpisy pro příruční zavazadla a seznam zakázaných předmětů. Podmínky, za kterých je povoleno vzít na palubu dětskou výživu, kojeneckou láhev, tekuté léky a podobně, jsou uvedeny v seznamu povolených předmětů. Informujte se prosím včas před odletem.
   

 • Step 6
  Pasová kontrola (pouze při cestách do zemí mimo Schengen)

  Pokud cestujete do země, která nepřistoupila k Schengenské dohodě, musíte projít pro brány (gates) D a G pasovou kontrolou. U přepážky brány musíte předložit pas a palubní vstupenku.

 • Step 7
  Sledujte informace o odletu

  Sledujte prosím neustále aktuální informace o svém letu. Stav Vašeho letu se zobrazuje na různých displejích a monitorech v prostoru Vaší brány. Kdykoliv se také můžete informovat pomocí mobilu v seznamu aktuálních odletů na naší mobilní webové stránce. Případně se též můžete zaregistrovat na svůj let v naší aplikaci Vienna Airport App, takže budete průběžně dostávat aktualizace na svůj iPhone nebo Android.

  O svém letu můžete dostat následující informace:

  Stav letu

  Význam

  gate open

  První výzva" - Cestující jsou žádání, aby se dostavili k odletové bráně.

  gate change

  Změna odletové brány. Letadlo startuje z jiné odletové brány, než se původně plánovalo.

  boarding

  „Druhá výzva" - označuje proces, kdy cestující odcházejí z nástupní brány do letadla.

  cancelled

  Odlet (outgoing) byl zrušen (neuskuteční se).

  delayed

  Došlo ke zpoždění odletu. Plánovaný čas odletu je opožděn.

  Co dělat, když byl Váš let zrušen

  Odeberte se k přepážce své letecké společnosti a informujte se, zda si můžete let překnihovat (přebukovat). Pokud je možné rezervovat alternativní let, zjistěte si všechny podstatné informace o letu (číslo letu, čas, brána neboli gate) a postupujte podle pokynů pracovníka na přepážce. V mezičase můžete využít rozsáhlou nákupní i gastronomickou nabídku. Využijte některý ze salonků vídeňského letiště, kde si můžete zkrátit čas čekání v příjemné a exkluzivní atmosféře.

 • Step 1
  Nahlaste potřebu asistenční služby

  Nahlaste prosím potřebu asistenční služby již při rezervaci letu své cestovní kanceláři nebo letecké společnosti, a to nejméně 48 hodin před odletem, aby mohla být pomoc bezpečně zajištěna. Uveďte prosím, do jaké míry je Vaše pohyblivost omezena. Platí mezinárodních 6 stupňů sebehodnocení:

  Level of assistance

  Self-assessment

  WCHR (wheelchair - ramp)

  Cestující může ujít krátké vzdálenosti a chodit po schodech. V kabině se může sám pohybovat a zvládne absolvovat schody do letadla sám. Pomoc je potřeba k letadlu / od letadla.

  WCHS (wheelchair - steps)

  Cestující nezvládne vyjít/ sejít schody z/do letadla, v kabině se ale může samostatně pohybovat.

  WCHC (wheelchair - cabin seat)

  Cestující je kompletně imobilní a musí být dopraven na sedadlo, příp. tam musí být zase vyzvednut.

  STCR (stretcher)

  Cestující musí být transportován vleže.

  DEAF

  Cestující se sluchovým nebo sluchovým a řečovým.

  BLND

  Cestující se zrakovým postižením.

 • Step 2
  Cesta na vídeňské letiště

  Adresa: Flughafen Wien, Einfahrtsstraße, 1300 Wien-Flughafen

  Souřadnice: N 48°7'29'', E 16°33'27''


  Pøijíždíte na letištì taxíkem nebo Vás nìkdo pøiváží autem? Využijte oznaèená bezplatná parkovací místa k vystoupení a vyložení zavazadel. K dispozici jsou vždy 3 oznaèená místa k zastavení pro rychlý výstup z vozu v oblasti terminálù 1/1A a v oblasti terminálu 3. Odtud se dostanete do odletové haly ležící na stejné úrovni.

     Nejvhodnìjší parkovištì (odletové patro)

  Pokud pøijedete vlastním vozem, máte zde oznaèena vlastní parkovací místa pro zdravotnì postižené.

  Podle toho, ve kterém terminálu se budete odbavovat, doporuèujeme použít následující parkovací možnosti:

  Pro terminál 1 a terminál 1A jsou nejlepší možností parkovací garáže 3 (souøadnice: N 48° 07’ 21’’, E 16° 33’ 36’’) s 18 bezbariérovými vyhrazenými stáními na 2. podlaží. Chránìný pøístup k odbavovacím pøepážkám check-in je možný pøímo z podlaží 2.


  Pro terminál 3 doporuèujeme parkovací garáže 4 (souøadnice: N 48° 07' 18'', E 16° 33' 51''). Jeïte smìrem k pøíletùm a zahnìte za hotelem NH doleva. V 0. patøe (pøízemí) se tu nachází 16 bezbariérových parkovacích míst. Navíc je zde k dispozici chránìný tunel pro cestující k odbavovacímu prostoru pøes podlaží -1. Pøístup k terminál 3 je však možný také nìkterým z výtahù ze 3. patra.

   

   

  Do parkovacích garáží 4 se dostanete také z odletového patra. Vjezd se nachází na zaèátku odbavovacího prostoru terminál 3 na levé stranì.


  Jinou variantou je, nezávisle na Vašem terminálu, parkovat na parkovišti C (souøadnice: N48° 07’ 23’’, E 16° 33’ 59’’) s 39 vyhrazenými bezbariérovými stáními. K terminálùm je možné se dostat i chránìným pøístupem pøes tunel pro cestující na podlaží -1.

  Pokud byste měli při příjezdu jakékoli problémy a potřebovali pomoc, zavolejte tlačítkem hovoru u příjezdových závor obsluhu pokladny: pomoc bude zajištěna co možná nejrychleji! Pozor: Pracovníci u pokladen řeší obecné problémy s parkováním, nejsou však pověřeni transportem.

  Podle směrnice EU (ES) č. 1107/2006 přebírají odpovědnost za poskytování pomoci osobám se sníženou pohyblivostí (OSP) při letecké dopravě letiště.

  Uschovejte si parkovací lístek

  U vstupní závory k parkovišti nebo parkovacím garážím dostanete parkovací lístek, který laskavě uschovejte až do opuštění parkoviště.
   

  50% sleva z parkovného

  Letiště Vídeň AG poskytuje zdravotně postiženým osobám 50% slevu z parkovného v parkovacích garážích 3 a 4 nebo na parkovišti C. Slevu obdržíte po návratu z cesty při placení u pokladní přepážky v parkovací garáži 4 (otevřeno 24 hodin denně) po současném předložení, případně odevzdání kopie:

  • průkazu podle paragrafu §29b StVO nebo

  • parkovací karty EU určené pro postižené osoby (model Evropského společenství) nebo

  • průkazu pro zdravotně postižené osoby s dodatkem „neúnosnost využívání veřejnéhromadné dopravy z důvodu trvalého poškození zdraví“

  Vezměte, prosím, na vědomí, že sleva neplatí pro krátkodobá parkoviště K1 (odlet) a K3 (přílet).

 • Step 3
  Jak najít „Mobilitätsservice" (terminál 3)

  Asistenèní službu (Mobilitätsservice) najdete v odletovém patøe v odbavovacím prostoru check-in 3 nebo u odbavovací pøepážky své letecké spoleènosti.

 • Step 4
  O vše ostatní se již postará personál letiště

  Letištní asistenční služba Vás vyzvedne a od tohoto okamžiku se o Vás postará a vyřídí za Vás vše potřebné.