Vídeňské letištní salonky

Dobu pøed odletem nebo bìhem transferu strávíte nejpøíjemnìji v jednom z komfortních salonkù letištì Vídeò (VIENNA Lounge a SKY Lounge). Èeká tu na vás bufet firmy DON s pestrou nabídkou, alkoholické i nealkoholické nápoje, bezplatné pøipojení WLAN, široká nabídka mezinárodních novin a èasopisù, relaxaèní a masážní køesla, sprchy a kabiny pro kuøáky.

Pro cestující s letenkami první tøídy a tøídy business rùzných leteckých spoleèností a pro majitele kreditních èi èlenských karet jsou salonky k dispozici bezplatnì.

Kromì toho je mùže užívat jakýkoli jiný pasažér – nezávisle na letecké spoleènosti - za poplatek 39,- eur. (SKY Lounge)/ 49,- eur (VIENNA Lounge).

Informace a kontakt +43-1-7007-0 nebo vielounges@viennaairport.com

SKY Lounge

Salonek SKY Lounge je ideální pro pasažéry odlétající z bran F a G.

Poloha: Terminál 3, těsně za bezpečnostní kontrolou, 2. podlaží (bezbariérový přístup)

Otevírací doba: dennì 04:30 až 23:00 hodin

Podrobné informace o salonku SKY Lounge ...

VIENNA Lounge

Pro odlety v rámci schengenského prostoru i mimo něj od bran C, D (kyvadlová doprava každých 10 minut k bránám F, G)

Poloha: Terminál 1, těsně za bezpečnostní kontrolou, 2. podlaží (bezbariérový přístup)

Otevírací doba: denně 04:30 až 22:00 hodin

Podrobné informace o salonku VIENNA Lounge

Salonky Austrian/Star Alliance

Po centrální bezpečnostní kontrole v terminálu 3 se ve 2. patře nacházejí na ploše 2000 m2 dva velkorysé prostory salonků. V každém prostoru salonků nabízí společnost Austrian vždy jeden Business Lounge, jeden Senator Lounge a jeden HON Circle Lounge. Také v odletovém prostoru bran D je k dispozici jeden salonek Austrian Business Lounge.

Podrobnosti o Austrian/Star Alliance Lounges ...