Odlietajúci cestujúci

SITUÁCIA
 • Step 1
  Príchod na Letisko Viedeň

  Na Letisko Viedeň sa môžete dostať viacerými spôsobmi:

  Adresa: Flughafen Wien, Einfahrtsstraße, 1300 Wien-Flughafen

  Súradnice: N 48°7'29'', E 16°33'27''

  1. Správne parkovisko (odletový terminál)

  Pod¾a toho, v ktorej zóne sa budete prihlasova na Váš let (Check-in), odporúèame nasledujúce parkovacie možnosti:

  Pre Terminál 1 a Terminál 1A je najlepšou možnos ou Parkhaus 3 (koordináty: N 48° 07’ 21’’, E 16° 33’ 36’’). Chránený prechod k terminálom je možný cez parkovacie podlažie/ Parkhaus-Ebene 2.


  Pre Terminál 3, odporúèame Parkhaus 4 (súradnice: N 48° 07' 18'', E 16° 33' 51''). Choïte v smere "Ankunft" a  za hotelom NH Hotel odboète do¾ava.

  Do parkov. domu Parkhaus 4 sa dostanete aj cez odletové podlažie. Vjazd  do neho sa nachádza oproti Terminálu 3 na ¾avej strane.


  Alternatívne môžete využiť aj parkovisko Parkplatz C (súradnice: N 48° 07' 23'', E 16° 33' 59'') bez ohľadu na to, kde sa na let budete prihlasovať. V prípade nepriaznivého počasia sa do prihlasovacích zón dostanete cez tunel pre cestujúcich na podlaží Ebene -1.  2. Uschovanie parkovacieho lístka

  Pri vjazde do parkovacieho domu alebo na parkovisko obdržíte parkovací  lístok. Prosíme Vás, aby ste tento parkovací lístok až do opustenia parkoviska dobre uschovali. Cenník všetkých možností parkovania nájdete na našom prehľade parkovacích cien.Zaplatiť môžete pri pokladničných automatoch v parkovacích domoch, pri pokladničnom pulte v parkovacom dome Parkhaus 4 (otvorený nonstop) alebo priamo pri výjazdových stĺpoch, kreditnými kartami(American Express, Diners Club, MasterCard, Visa), rakúskymi bankomatovými kartami ako aj prostredníctvom parkovacích kariet.

  1. Vlaky, ktoré prichádzajú na Letisko Viedeò

  Využite plánovaè trasy verejných dopravných prostriedkov, napr.: Scotty (info o rakúskych železniciach)

  alebo informácie o rýchlodráhe S-Bahn, resp. o vlakoch City Airport Train na našej webovej stránke.

   

  2. Železnièná stanica na Letisku Viedeò

  Železnièná stanica sa na letisku nachádza na podzemnom podlaží Ebene -2.

   

  3. Cesta k Vášmu terminálu Check-in

  Po výstúpení z vlaku využite schody, vý ah alebo eskalátor a na podlaží Ebene -1 sa nechajte navigova tabu¾ami navádzacieho systému. Do Terminálu 3 sa dostanete pomocou dvoch eskalátorov alebo troch vyahov cez príletové podlažie.

  Ak musíte ís k Terminálu 1 alebo 1A, navádzací systém Vás zavedie smerom k Terminálu 1 a 1A a odtia¾ zídete eskalátorom na podlažie/Ebene -1. Potom choïte vý ahom na podlažie  Ebene 0 a opä pod¾a navádzacieho systému smerom k príletovej hale. Pred príletovou halou Vás navádzací systém zavedie vpravo, smerom k Terminálom 1 a 1A.

  1. Autobusy, ktoré Vás odvezú na Letisko Viedeň

  Využite plánovač trasy verejných dopravných prostriedkov, napr.: Scotty (info o rakúskych železniciach) alebo informácie o autobusových linkách na našej webovej stránke.

   

  2. Autobusová stanica na Letisku Viedeň

   Autobusová stanica sa nachádza priamo pred príletovou halou letiska.

   

  Autobusové nástupištia pred príletovou halou

  01 Mazur, General Aviation Center

  04 Bratislava, Kosice, Bohumin

  07 Wien Westbahnhof

  02 Brünn, Prag

  05 -----

  08 Wien Morzinplatz/Schwedenplatz

  03 Budapest, Bratislava

  06 Graz, Neusiedl/See, Münchendorf, Ebreichsdorf

  09 Wien Donauzentrum, Wien Erdberg

   

   

  3. Cesta k Vášmu terminálu Check-in

  Ak sa zaregistrujete v Termináli 3, choïte od autobusovej zastávky cez oznaèené chodníky do príletovej haly a odtia¾ jedným z dvoch eskalátorov alebo jedným z troch vý ahov na odletové podlažie/Ebene 1. Ak musíte prejsť do Terminálu 1 alebo 1A, po vystúpení z autobusu pokračujte vpravo popri budove a sledujte navádzací systém.

  Ak na Letisko Viedeò prídete taxíkom, je pre Vás najlepšie vystúpi priamo pred Vaším Terminálom. Požiadajte vodiča, aby Vás nechal vystúpiť pred Terminálom 1, 1A alebo 3, podľa toho, s akou leteckou spoločnosťou poletíte. Tieto informácie by ste mali vedie ešte pred príchodom na letisko! Pomôc Vám v tom môže Check-in Finder.
   

  airport map (PDF, 1.76 MB)
 • Step 2
  Prihlásenia sa na let (Check-in)

  Ak je to možné, informujte sa ešte pred Vaším príchodom na letisko, ktorý terminál vybavuje Váš let! Pomôc Vám pri tom môže Check-in Finder.

  Pri prihlásení sa na let (Check-in) sa Vaša letenka stane palubným lístkom. Cestujúci majú viaceré možnosti:
   

  Prihlásenie sa na let na letisku, pri pulte Check-in konkrétnej leteckej spoloènosti
  1. Pred odletom by ste sa mali na letisko dostavi vèas. Odporúèame:
   • 2 hodiny pre vnútrozemské lety a medzinárodné lety s trvaním letu do cirka 6 hodín
   • 3 hodiny pre medzinárodné lety s trvaním letu nad 6 hodín a lety do Tel Avivu, New Yorku a Toronta
  2. Na Váš let sa prihlasujete, v záislosti od Vašej leteckej spoločnosti, v Termináli 1,1A alebo 3.
  3. Zamestnancom pri pulte odovzdajte Vašu letenku.
  4. Obdržíte palubný lístok.
    
  WEB Check-in

  Ušetrite si èakanie v rade na letisku a prihláste sa na svoj let z pohodlia Vášho domova prostrednúctvom  WEB Check-in, ktorý ponúka Vaša letecká spoloènos.Vytlaète si Váš palubný lístok a preukážte sa ním pri kontrole palubných lístkov na letisku.Ak letíte s batožinou, odovzdajte ju pri osobitnom pulte. Podrobné informácie o tom, pri ktorých letoch je možné túto ponuku využi, Vám poskytne Vaša letecká spoloènos.

   

  Check-in Wien-Mitte

  U niektorých leteckých spoloèností sa môžete pohodlne zaregistrova aj v centre Viedne,

  na železniènej stanici Wien-Mitte, pri termináli City Airport Train Terminal , za predpokladu, že si zakúpite lístok CAT-Ticket.

  1. Pri jednom z ôsmych check-in pultov na železniènej stanici Wien Mitte sa preukážte platným lístkom CAT-Ticket
  2. Vybavovaciemu personálu odovzdajte Vašu letenku.
  3. Obdržíte palubný lístok.

  Prihlásenie sa na let (check-in) je možné, v závislosti od leteckej spoloènosti, už 24 hodín až 75 minút pred plánovaným odletom. Presné termíny sa dozviete u Vašej leteckej spoloènosti.

  Aktuálny zoznam všetkých leteckých spoloèností vybavujúcich pasažierov v centre Viedne (Wien-Mitte) nájdete na www.cityairporttrain.com alebo sa informujte na tel. èísle: +43-1-25250.
   

  Automaty Self Check-in na Letisku Viedeò
  1. Na takomto automate sa môžete zaregistrova aj sami a to pomocou kreditnej karty, karty Miles & More, Vášho priezviska, rezervaèného kódu alebo skenovaním Vášho pasu.
  2. Riaïte sa návodom na obsluhu automatu.
  3. Ak máte aj inú ako príruènú batožinu, automat vám oznámi, pri ktorom vybavovacom pulte ju musíte odovzda
  4. Obdržíte váš palubný lístok.

    

  Prihlásenie sa na let v predveèer letu

  Niektoré letecké spoloènosti ako napr.: Austrian Airlines, NIKI Luftfahrt, Air Berlin, etc., ponúkajú možnos prihlásenia sa na let už v predveèer letu. Informujte sa o takejto možnosti u Vašej leteckej spoloènosti.

 • Step 3
  Odovzdanie batožiny

  Ak necestujete len s príruènou batožinou a ak ste svoju batožinu neodovzdali už v centre Viedene (Wien-Mitte) alebo v predveèer letu, odovzdajte ju pri vybavovacom pulte Vašej leteckej spoloènosti na letisku pri alebo za terminálom. Obdržíte ústrižky batožinových príveskov.
   

  Vo¾ná batožina

  Vo¾ná batožina oznaèuje také množstvo batožiny na jedného cestujúceho, ktoré letecká spoloènos dopraví bez dodatoèných nákladov. Aká je max. povolená váha vo¾nej batožiny, resp. ko¾ko kusov takejto batožiny môže prepravova jeden cestujúci, je uvedené na letenke, resp. sa informujte u Vašej leteckej spoloènosti.
   

  Objemná batožina a zvieratá

  Ak chcete cestova s objemnou batožinou alebo zvieraom, informujte sa u Vašej leteckej spoloènosti oh¾adom nákladov a zoh¾adnite nasledujúce informácie:

  1. Vèas nahláste takúto skutoènos vašej leteckej spoloènosti.
  2. Ak prepravujete zviera, dostanete od leteckej spoloènosti prívesok, ktorý musíte pripevni na prepravku, resp. klientku vhodnú pre transport takéhoto zvieraa.
  3. Ak máte ïalšiu batožinu, ktorú treba odovzda, choïte, v závislosti od leteckej spoloènosti,  k vybavovaciemu pultu (Check-in/Gepäckaufgabe).
  4. Personálu pri pulte odovzdajte letenku a vašu batožinu.
  5. Dostanete palubný lístok a ústrižky batožinových príveskov.
  6. S objemnou batožinou alebo zvieraom prejdite,v závislosti od letec. spoloènosti, k pultu pre vybavenie objemnej batožiny pri termináloch Check-in 1 alebo Check-in 3.
  7. Odovzdajte tam vašu objemnú batožinu alebo Vaše zviera, ktoré samozrejme do lietadla nebude dopravené cez posuvný pás, ale ho tam odnesie zamestnanec letiska.
  8. Vydajú Vám ústrižky batožinových príveskov.

   

  Prosíme Vás o zoh¾adnenie prípustnej ve¾kosti príruènej batožiny. Neexistuje medzinárodný štandardný predpis a preto vám odporúèame opýta sa Vašej leteckej spoloènosti na ve¾kos, rozmery a dovolený poèet kusov príruènej batožiny.  Austrian Airlines povo¾uje max. ve¾kos príruènej batožiny  55cmx40cmx23cm  a max. váhu 8 kg.

  Informujte sa vèas o tom, èo smiete vzia na palubu lietadla. Okrem toho treba zoh¾adni bezpeènostné predpisy o príruènej batožine a zoznam  zakázaných predmetov.

 • step 4
  Kontrola palubných lístkov

  S Vašim palubným lístkom pokračujte ku kontrole palubných lístkov. Podľa toho, cez ktorú východovú bránu budete prechádzať (GATES B,C,D) prejdite ku kontrole palubných lístkov Bordkartenkontrolle  2. Ak musíte ísť k východovým bránam F alebo G, pokračujte ku kontrole palubných lístkov Bordkartenkontrolle 3. Po kontrole palubného lístka prejdete cez turniket do priestoru vyhradeného výlučne pre cestujúcich. To znamená, že ak Vás niekto vyprevádza, musíte sa s ním rozlúčiť najneskôr pred prechodom cez túto kontrolu. V zóne určenej pre pasažierov na Vás čaká bohatá ponuka obchodov a gastronomických zariadení.

 • Step 5
  Bezpečnostná kontrola

  Pri východe k lietadlám (GATES) sa v rámci bezpečnostnej kontroly kontrolujú cestujúci a ich príručná batožina. Každý pasažier je pred prechodom cez detektor kovov povinný odložiť všetky kovové predmety. Tekutiny môžu cestujúci vziať na palubu len ak sú zabalené v priehľadnom uzatvárateľnom vrecku s objemom maximálne jeden liter, pričom maximálna veľkosť jedného balenia je 100 mililitrov (1 dcl). Tieto vrecká treba preukázať pri vybavovacích pultoch. Ak cestujete do krajiny, ktorá podpísala Schengenskú dohodu, prejdite k východom (Gates) B a C alebo F, k centrálnym bezpečnostným kontrolám. Ak cestujete do krajiny mimo Schengenského priestoru, prejdite k východom (Gates) D a G, k centrálnym bezpečnostným kontrolám a ďalej k pasovej kontrole.

  Informujte sa včas o tom, čo smiete vziať na palubu lietadla. Okrem toho treba zohľadniť bezpečnostné predpisy o príručnej batožine a zoznam  zakázaných predmetov.

 • Step 6
  Pasová kontrola (len pri cestovaní mimo Schengeského priestoru)

  Ak cestujete do krajiny mimo Schengenského priestoru, musíte cestou k východovým bránam (GATES) D a G prejsť pasovou kontrolou. Pri pulte musíte predložiť Váš pas a palubný lístok.

 • Step 7
  Sledovanie aktuálnych informácií o lete

  Kontrolujte aktuálne informácie o Vašom lete. V priestore východových brán (GATES) máte možnosť sledovať rôzne svetelné tabule a monitory. Aj prostredníctvom mobilného telefónu je možne vyhľadať aktuálne odlety na našej mobilnej webovej stránke. Alternatívne sa môžete prihlásiť v aplikácii Vienna Airport App a o statuse Vášho letu budete informovaný priamo na Váš iPhone alebo Android.

  Informácie týkajúce sa Vášho letu môžu byť nasledovné:

  Stav letu

  Význam

  gate open

  "Prvá výzva“ - Cestujúci  sú vyzývaní k tomu, aby sa dostavili k odletovej bráne.

  gate change

  Odletová brána bola zmenená. Let štartuje od inej brány ako sa pôvodne plánovalo.

  boarding

  „Druhá výzva“ - označuje proces, kedy sa cestujúci premiestňuje zo zóny odletovej brány do lietadla.

  cancelled

  Let ktorý sa má uskutočniť (Outgoing) je zrušený (neuskutoční sa).

  delayed

  Pri odlete došlo k omeškaniu. Let sa uskutošní, avšak s omeškaným odletom.

  Čo robiť v prípade zrušenia Vášho letu

  Prejdite k transfernému pultu Vašej leteckej spoločnosti a opýtajte sa na možnosť  prerezervovania (prebukovania)Vášho letu. Ak sa Vám podarí nájsť alternatívny let, opýtajte s na všetky relevantné informácie o tomto lete  (číslo letu, čas odletu/príletu, GATE) a držte sa pokynov zamestnancov pri pulte. Na vyplnenie času máte k dispozícii bohatú ponuku obchodov a gastronomických zariadení.
  Môžete využiť rôzne salóniky na Letisku Viedeň, ktoré Vám spríjemnia dobu čakania v uvoľnenej a exkluzívnej atmosfére.


 • Step 1
  Nahlásiť potrebu asistencie

  Vaše potreby a požiadavky nahláste vašej cestovnej kancelárii alebo leteckej spoločnosti najneskôr 48 hodín pred plánovaým odletom, aby sme pre vás mohli zabezpečiť asistenčný servis. Posúďte sami stupeň obmedzenia vašej mobilitya nahláste ho už pri rezervácii vášho letu.

  Platí nasledovná medzinárodná šesťstupňová klasifikácia:

  Stupeň mobility

  Posúdenie

  WCHR (wheelchair - ramp)

  Pasažier môže prejsť kratšiu vzdialenosť a stúpať po schodoch. Dokáže sa samostatne pohybovať po kabíne a zvláda výstup po schodoch do lietadla. Je potrebné sprevádzať ho ku/ od lietadla.

  WCHS (wheelchair - steps)

  Pasažier nedokáže výjsť po schodoch k lietadlu/ z lietadla, ale sa vie samostatne pohybovať v kabíne.

  WCHC (wheelchair - cabin seat)

  Pasažier je kompletne imobilný a k jeho sedadlu v kabíne musí byť prevezený a odtiaľ vyzdvihnutý.

  STCR (stretcher)

  Pasažier musí byť transportovaný v ľahu.

  DEAF

  Pasažier so sluchovým alebo sluchovým a rečovým postihnutím.

  BLND

  Pasažier so zrakovým postihnutím.

 • Step 2
  Cesta na Letisko Viedeň

  Adresa: Flughafen Wien, Einfahrtsstraße, 1300 Wien-Flughafen

  Súradnice: N 48°7'29'', E 16°33'27''


  Prichádzate na letisko autom alebo taxíkomt? Využite oznaèené bezplatné plochy na vystúpenie a vyloženie batožiny z auta. Pred každým z terminálov 1/1A/3 sa nachádzajú 3 oznaèené parkovacie miesta pre krátkodobé parkovanie/vystúpenie cestujúcich. Odtia¾ sa cestujúci dostane priamo do odletovej haly nachádzajúcej sa na tom istom podlaží.
     Správne parkovacie miesto (odletové podlažie)

  Ak na letisko prídete vlastným autom, máte k dispozícii oznaèené parkovacie miesta pre zdravotne posihnutých.

  Pod¾a toho, pri ktorom termináli sa budete prihlasova na let, odporúèame využitie nasledujúcich možností parkovania:

  Pre Terminál 1 a Terminál 1A je najlepšou parkovacou možnos ou Parkhaus 3 (Koordináty: N 48° 07’ 21’’, E 16° 33’ 36’’) s 18 bezbariérovými parkovacími miestami na podlaží/Ebene 2. Chránený prechod do check-in zón je možný cez podlažie Ebene 2.  Pre Terminál 3 odporúčame Parkhaus 4 (Koordináty: N 48° 07' 18'', E 16° 33' 51''). Držte sa v smere príletov (Ankunft) a za hotelom NH Hotel odboète do¾ava. Na podlaží Ebene 0 sa nachádza 16 bezbariérových parkovacích miest. Prechod k Terminál 3 je možný tunelom pre cestujúcich cez podlažie Ebene -1 ale aj vý ahom cez podlažie Ebene 3.
   

   

  K parkovaciemu domu Parkhaus 4 sa dostanete aj cez odletové podlažie. Vchod je na začiatku Check-in 3 na ľavej strane.  Alternatívne môžete parkovať aj na parkovisku C a to nezávisle od leteckej spoločnosti, k dispozćii je 39 bezbariérových parkovacích miest (Koordináty: N48° 07’ 23’’, E 16° 33’ 59’’). Chránený prechod k terminálom je možný cez pasažiersky tunel na podlaží/Ebene -1.
   


  V prípade problémov alebo potreby pomoci, zavolajte pomocou tlačítka na závore ( pri vchode do parkoviska) zamestnancov pokladne, ktorí Vám radi pomôžu! Pozor: Personál pokladne poradí a pomôže so všeobecnými problémami spojenými s parkovaním, avšak nevykonáva žiadnu prepravu.

  Podľa smernice EU (EC) 1107/2006 zodpovednosť za poskytnutie pomoci osobám s obmedzenou mobilitou (PRM) v leteckej doprave preberajú letiská.

   

  Odložiť si parkovací lístok

  Pri vjazde do parkovacieho domu alebo na parkovisko obdržíte parkovací  lístok. Prosíme Vás, aby ste tento parkovací lístok až do opustenia parkoviska dobre uschovali.

   

  50%  - Zvýhodnená cena parkovného

  Letisko Viedeň ponúka 50-percentnú zľavu na cenu parkovného v parkovacích domoch - Parkhaus 3 a Parkhaus 4 ako aj na parkovisku C. Zľavu obdržíte po návrate z Vašej cesty priamo pri pokladničnom pulte v parkovacom dome Parkhaus 4 (otvorená nonstop) po predložení kópie preukazu podľa §29b StVO, prípadne vášho EU-parkovacieho preukazu pre zdravotne postihnutých (model Eur. Spoločenstva), alebo pasu pre zdravotne postihnuté osoby s dodatkom „Neprípustnosť cestovania prostriedkami hromadnej dopravy kvôli trvalému poškodzovaniu zdravia“.

  Prosíme, aby ste zohľadnili skutočnosť, že zvýhodnenie ceny parkovného sa nevzťahuje na parkovisko krátkodobého parkovania - Kurzparkplatz K1 (odlety) a K3 (prílety).

 • Step 3
  Mobilitätsservice nájdete v Termináli 3

  Pri príchode sa prihláste pracovníkom služby pre osoby s obmedzenou mobilitou pri pulte („Mobilitätsservice“) na odletovom podlaží v zóne Check-in 3 alebo pri vybavovacom pulte Vašej leteckej spoloènosti.

 • Step 4
  Všetko ostatné vybaví letiskový personál

  Od momentu, kedy Vás pracovník služby pre osoby s obmedzenou mobilitou  („Mobilitätsservice“)vyzdvihne, sa tento postará nielen o Vás, s ale aj o všetky formality spojené s letom.