Nejlepsí moznosti parkování

Následující parkovací místa jsou vìtšinou s odbavovacími budovami spojena chodníky chránìnými proti povìtrnostním vlivùm.

 • 1 parkovištì C - od € 4,20 / hodinu

 • 2 parkovací garáže - od € 5,00 / hodinu

  • Parkovací garáže 3 ... doporučujeme pro terminály 1/1A

  • Parkovací garáže 4 ... doporučujeme pro terminál 3

 • 3 krátkodobá parkovištì - € 5,50 / hodinu

  • krátkodobé parkovištì K1 / K4 ... doporuèujeme pro vyložení cestujících (odletové patro)

  • krátkodobé parkovištì K3 ... doporuèujeme pro vyzvednutí cestujících (pøíletové patro)

Ceny za využití parkovacích míst naleznete na našem pøehledu parkovacích poplatkù.


Zaplatit je nutno pøed vyzvednutím vozidla na jednom z pokladních automatù nebo na pokladnì v parkovací budovì 4 prostøednictvím kreditní karty (American Express, Diners Club, Mastercard a Visa), rakouskou bankovní kartou Maestro nebo hotovì. Po zaplacení dostanete výjezdní lístek, který Vám umožní výjezd v prùbìhu následujících 20 minut. Rovnìž mùžete platit kreditní kartou pøímo u výjezdních sloupù.

Informujte se rovnìž o podmínkách odstavení v parkovacích budovách a na parkovištích letištì Vídeò, a.s.