Vienna Airport-App

Máte přes sebou odlet nebo chcete někoho vyzvednout na Letišti Vídeň? Pomocí aplikace  Vienna Airport-App získáte do svého iPhonu nebo telefonu Android všechny informace a aktualizace týkající se Vašeho odletu nebo příletu. Jste tak neustále informováni o aktuálním stavu a můžete si užít odlet bez stresu či pohodlné vyzvedávání. Stačí zadat rezervovaný / očekávaný let a ihned  obdržíte zprávu o aktuálním stavu, které se přímo v aplikaci také zobrazí. Upozorňujeme, že pro tuto aplikaci potřebujete mobilní datové připojení nebo připojení k síti WLAN.

Aplikace Vienna Airport-App je připravena okamžitě ke stažení: v App Store pro iPhone a v Play Store pro telefon Android!

Hodnì radosti vám pøeje Letištì Vídeò!

Jaké funkce vám nabízí aplikace Vienna Airport-App:

 • Èasovì neomezený záznam o letu pomocí

  • naskenování QR kódu / èárového kódu z Vaší letenky

  • výbìr z aktuálního seznamu (24 hod.)

  • zadání èísla letu a data

 • Ovìøení zapsaného letu cca 24 hodin pøedem

 • Informace o èasu odletu/pøíletu, terminálu, letecké spoleènosti a odletové bránì (gate)

 • Upomínka k zapsanému odletu (informace 24 hodin a 6 hodin pøedem, odebrat se k odletové bránì, nástup do letadla, nástup ukonèen)

 • Upomínka k zapsanému pøíletu (oèekávaný èas pøíletu, pøílet, pøistání, na místì)

 • Upomínka k neèekaným událostem letu (zmìna odletové brány, zpoždìní, výpadek)

 • Informace o možnostech parkování i aktuální vytíženosti parkoviš

 • Hledání obchodù a restaurací

 • Pøímý odkaz na mobilní webovou stránku a dùležité informace Letištì Vídeò

 • Informace o dopravním spojení z/na letištì vèetnì jízdních øádù autobusù, vlakù a rychlodráhy (CAT).

 • Plán letištì