Bezbariérové parkování

Pokud pøijedete vlastním vozidlem, jsou pro vás na vídeòském letišti oznaèena parkovací místa pro tìlesnì postižené osoby.


Location

Spaces

Parkovací garáže 3:

18 míst (2. patro)

Parkovací garáže 4:

18 míst (pøízemí)

Parkovištì C:

31 míst (po vstupu na levé straně)

Krátkodobé parkovištì K3:

6 míst (hned vedle přechodu do odletové haly)

Krátkodobé parkovištì K4:

2 míst (hned vedle přechodu na příletové hale)


Kromì toho najdete pøímo pøed odletovou i pøíletovou halou oznaèená stání pro tìlesnì postižené, která vám usnadní vyložení nebo vyzvednutí cestujících. Prosíme o pochopení - zastavení je tu èasovì omezené a pøíslušné vozidlo musí být odpovídajícím zpùsobem oznaèené.

Odletové patro (drop-off):

Parkovací místa pro zdravotnì postižené jsou umístìnaa vždy pøed pøíslušnými terminály.

Location

 

Terminály 1 / 1A / 2:

celkem 3 vyhrazená stání

Terminál 3:

celkem 3 vyhrazená stání

Pøíletové patro (pick-up):

Obsluha vjezdové závory vám po pøedložení prùkazu podle paragrafu §29b StVO, popø. parkovací karty EU urèené pro postižené osoby umožní bezplatný prùjezd k pøíletové hale. Pøíjezd se nachází pøímo vedle vjezdu pro vozidla taxislužby a využívají jej i linkové autobusy a diplomaté.

Vezmite, prosím na vìdomí, že držitel karty musí být ve vozidle.

Sleva z parkovného

Letištì Vídeò AG poskytuje 50procentní slevu z parkovného v parkovacích garážích 3 a 4 nebo na parkovišti C. Slevu obdržíte po návratu z cesty pøímo u pokladní pøepážky v parkovací garáži 4 (otevøeno 24 hodin dennì) po souèasném pøedložení, pøípadnì odevzdání kopie:

  • prùkazu podle paragrafu §29b StVO nebo

  • parkovací karty EU urèené pro postižené osoby (model Evropského spoleèenství) nebo

  • prùkazu pro zdravotnì postižené osoby s dodatkem „neúnosnost využívání veøejné hromadné dopravy z dùvodu trvalého poškození zdraví“

Vezmìte, prosím, na vìdomí, že sleva neplatí pro krátkodobá parkovištì K1/K4 (odlet) a K3 (pøílet).

Máte-li jakékoli dotazy týkající se parkování, zavolejte, prosím, na telefonní èíslo +43-1-7007-22886.

Contact