PRIVAZEJICI OSOBA

SITUACE
 • Step 1
  Cesta na vídeňské letiště

  Adresa: Flughafen Wien, Einfahrtsstraße, 1300 Wien-Flughafen

  Souřadnice: N 48°7'29'', E 16°33'27''

 • Step 2
  Nejvhodnìjší parkovištì (odletové patro)

  Zjistìte si, pokud je to možné, ještì pøed pøíjezdem na letištì, do kterého odbavovacího prostoru check-in se má dostavit osoba, kterou vezete na letištì. Pomùže Vám v tom náš Check-in Finder.


  Uschovejte si parkovací lístek

  U vstupní závory na parkoviště nebo do parkovací garáže dostanete parkovací lístek, který laskavě dobře uschovejte až do odjezdu z parkoviště. Ceny za použití různých parkovacích možností najdete v našem sazebníku parkovného. Zaplatit je možné buď u některého z pokladních automatů na příslušném parkovišti, u pokladní přepážky v parkovací garáži 4 (otevřeno 24 hodin denně) nebo také u výjezdu pomocí kreditní karty (American Express, Diners Club, MasterCard, Visa), rakouské bankovní karty nebo parkovací karty.

 • Step 3
  Strávení èekací doby pøed odletem ve veøejných prostorách letištì

  Èas pøed odletem svých nejbližších mùžete strávit spoleènì a vypít si na rozlouèenou kávu nebo drink v jedné z našich volnì pøístupných kaváren èi restaurací. Využijte èas bìhem odbavování nebo po nìm k drobným nákupùm pøímo na místì. Máte-li jakékoli dotazy, obrate se prosím buï v  terminálu 3 nebo v terminálu 1 na náš personál u letištní informaèní pøepážky. Máte-li dostatek èasu, využijte pøíležitosti a zajdìte alespoò krátce na naši návštìvnickou terasu a vychutnejte si úžasný výhled na odbavovací plochu. Možná budete moct dokonce sledovat odlet svých blízkých? Návštìvnická terasa má pro Vás otevøeno od 15. bøezna do 15. listopadu dennì od 10:00 do 20:00 hodin a nachází se v terminálu 3. Dostanete se k ní výtahem ze 3. patra.

 • Step 1
  Cesta na vídeňské letiště

  Adresa: Flughafen Wien, Einfahrtsstraße, 1300 Wien-Flughafen

  Souřadnice: N 48°7'29'', E 16°33'27''

 • Step 2
  Nejvhodnìjší parkovištì (prostory pro vyložení cestujících na odletovém patøe)

  K vystoupení osoby, kterou jste na letištì pøivezli, využijte krátkodobá parkovací místa pøed pøíslušným odbavovacím prostorem (check-in). Pøed terminály 1/1A/2 se nacházejí celkem tøi vyhrazená místa k stání a pøed terminálem 3 rovnìž tøi místa.

 • Step 3
  Jak najít „Mobilitätsservice" (terminál 3)

  Asistenèní službu (Mobilitätsservice) najdete v odletovém patøe v odbavovacím prostoru check-in 3 nebo u odbavovací pøepážky své letecké spoleènosti.