Cestování s dìtmi

Cestování s dìtmi by mìlo být nejen snadné a pohodlné, ale i zážitkem pro celou rodinu. Vídeòské letištì by Vám rádo cestování s tìmi nejmenšími pasažéry co nejvíce zpøíjemnilo. Pro Vás a Vaše dìti jsou nyní v letištním areálu pøipravena následující zaøízení:
 

Family Fun Gate – Dětský svět plný zábavy

Jedinečnou atrakcí pro děti je náš koutek Family Fun Gate v terminálu 3 hned za nákupním prostorem na začátku odbavovacích bran ( gates F). Na celkové ploše kolem 70 m² tu najdete spoustu atrakcí, kde si mohou děti hrát i dovádět: například skluzavku, lezeckou stěnu, prolézačku nebo labyrint s dětským boxovacím pytlem, otočnými dveřmi a hady z pěnovky. Hrací prostor je zaměřen na děti od čtyř do deseti let. Pro ty nejmenší je připraven přebalovací pult, pro rodiče jsou tu k dispozici místa k sezení. Vstup do prostoru je zdarma a otevřen je nonstop čtyřiadvacet hodin denně.

 

Family Corner

V oblasti odletových bran (gates) F a (gates) G v tranzitním prostoru jsou zøízeny hrací koutky pro dìti nazvané „Family Corner“. Mimoøádnou atrakcí jsou zde interaktivní obrazovky, na nichž létají nejrùznìjší objekty; dìti mají urèit ty, které ve skuteènosti létat nedovedou a jednoduchým pohybem je zastavit. V prostoru bran G je navíc pro ty nejmenší dìti k dispozici ohranièený prostor na hraní. Rádi bychom upozornili, že v tìchto „Family Corner“ není pøítomen letištní personál.
 

Pùjèovna dìtských koèárkù:

U přepážky Baggage Service Center v terminálu 3 si mohou rodiny, které při odbavení odevzdaly svůj vlastní kočárek, vypůjčit zdarma jiný. Pøi nástupu do letadla (boarding) mohou vypùjèený koèárek zanechat jednoduše u personálu na bránì (gate).

Pøebalovací stoly

Pøebalovací stoly se nacházejí v takøka všech vìtších prostorách toalet.

Centra VISITAIR a vyhlídková terasa

Abyste mohli navštívit naše centra VISITAIR nebo vyhlídkovou terasu, nemusíte nikam odlétat. Klidnì se jen tak stavte na letišti a mùžete se dozvìdìt, jak vlastnì funguje, nebo nahlédnout do jeho zákulisí èi na letištní plochu.