Barrierefrei Reisen

Bezbariérové cestování

Prosím, nahlaste požadavek pomoci Vašemu cestovnímu subjektu nebo aerolinkám přinejmenším 48 hodin před odletem, aby bylo zajištěno předání informací pečovatelskému servisu.

Tento servis máte samozřejmě k dispozici nepřetržitě 24 hodin denně a je zdarma.

Již pøi rezervaci Vašeho letu byste mìli uvést, do jakého stupnì je omezena Vaše pohyblivost. Platí sedm mezinárodních stupòù sebehodnocení:

Stupeò pohyblivosti

Sebehodnocení

WCHR
(wheelchair - ramp)

Cestující mùže ujít krátké vzdálenosti a chodit po schodech. V kabinì se mùže sám pohybovat a zvládne absolvovat schody do letadla sám. Pomoc je potøeba k letadlu/ od letadla.

WCHS
(wheelchair - steps)

Cestující nezvládne vyjít/ sejít schody z/ do letadla, v kabinì se ale mùže samostatnì pohybovat.

WCHC
(wheelchair - cabin seat)

Cestující je kompletnì imobilní a musí být dopraven na sedadlo, pøíp. tam zase vyzvednut.

DEAF
(deaf - passenger)

Cestující se sluchovým èi sluchovým a øeèovým postižením

BLND
(blind - passenger)

Cestující se zrakovým postižením

BLND/DEAF
(blind & deaf passenger)

Cestující se zrakovým a sluchovým postižením, který se mùže pohybovat pouze s pomocí doprovodu.

DPNA
(disabled passenger needing assistance)

Cestující s intelektuálním nebo kognitivním postižením, který potøebuje speciální asistenci.

Pøijedete na letištì nebo pojedete z letištì soukromým vozem nebo taxíkem? Pak využijte oznaèená bezplatná parkovací místa k vystoupení èi nastoupení a vyložení èi naložení zavazadel. Z tohoto místa se dostanete do odletové èi pøíletové haly ve stejné úrovni. Při příjezdu se laskavě nahlaste u služby Mobilitätsservice v  příletové hale nebo v  terminálu 3, nebo u odbavovací přepážky své  letecké společnosti.

Pokud pøijedete vlastním vozem, máte zde oznaèena vlastní parkovací místa pro postižené.

Pokud byste mìli pøi pøíjezdu pøíp. odjezdu jakékoli problémy a potøebovali pomoc, zavolejte tlaèítkem hovoru u pøíjezdových popø. odjezdových závor obsluhu pokladny: pomoc bude zajištìna co možná nejrychleji!

Letištní dopravní servis nabízí špatnì pohyblivým nebo postiženým osobám možnost dopravy speciálnì vybaveným minibusem. 

(podle smìrnice EU (EC) 1107/2006 pøebírají zodpovìdnost za poskytnutí pomoci za osoby s omezenou mobilitou (PRM) pøi letecké dopravì letištì).