Optimálne parkovacie moznosti

Nasledujúce parkoviská a parkovacie domy sú prepojené s odbavovacou budovou chodbami a zastrešenými chodníkmi:
 • 2 Parkovacie domy - od € 4,50 / hod.
  • Parkovací dom 3 ... odporúèame pre Terminál 1, Terminál 1A a pre Terminál 2.
  • Parkovací dom 4 ... odporúèame pre Terminál 3.
 • 1 Parkovisko C - od € 3,70 / hod.
 • 2 Parkoviská per krátkodobé parkovanie - € 4,70 / hod.
  • Parkovisko pre krátkodobé parkovanie K1 ... odporúèame pre osoby privážajúc cestujúcich (odletový terminál)
  • Parkovisko pre krátkodobé parkovanie K3 ... odporúèame pre osoby  vyzdvihujúce cestujúcich (príletový terminál)

Parkovacie poplatky a ich prehl'ad nájdete tu: Prehl'ad parkovacích poplatkov
 

Parkovacie poplatky sa platia pred vyzdvihnutím vozidla pri jednom z poèetných pokladnièných automatov alebo priamo v pokladni parkov. domu Parkhaus 4, a to buï v hotovosti, alebo prostredníctvom platobnýchekariet American Express, Diners Club, Mastercard, Visa, prípadne rak. bankovou kartou Maestro. Po zaplatení dostanete výjazdový lístok, ktorý vám do 20 minút od zaplatenia umožní opusti parkovací dom, resp. parkovisko. Ak máte kreditnú kartu, môžete zaplati priamo pri parkovacej rampe.

Informujte sa o podmienkach parkovania v parkovacích domoch a na parkoviskách Letiska Viedeò.

TANKE – Tankovacia stanica elektromobilov na Letisku Viedeò

Wien Energie zriadila v spolupráci so spoloènospu Flughafen Wien AG prvú elektrickú tankovaciu stanicu na Letisku Viedeò a to vo verejnom parkovacom dome Parkhaus 4 na úrovni 0 (Ebene 0), hneï pri vchode za rampou.

Všetko, èo potrebujete na to, aby ste "natankovali" èistú elektrickú energiu, je tzv. TANKE-Karta. Presný návod na použitie nájdete na na každej nabíjacej TANKE-stanici.

Detalné informácie o "TANKE" nájdete na stránke Wien Energie:

Ïialnièné známky

Pri pokladni v parkovacom dome Parkhaus 4 si môžete za normálnu obchodnú cenu zakúpi rakúske dialnièné známky pre motorové vozidlo (aj motocykel). Pokladòa je otvorená nonstop a plati za dial. známky možno len v hotovosti.

Parkovacie karty pre Viedeò

Pri pokladni v parkovacom dome Parkhaus 4 si môžete za normálnu obchodnú cenu zakúpi parkovacie karty pre zóny krátkodobého parkovania vo Viedni.