Bezpečnostná kontrola

NOVINKA OD 1. SEPTEMBRA 2015: KONTROLY VÝBUŠNÍN

Od 1. septembra 2015 platia sprísnené bezpečnostné predpisy Európskej Komisie vzťahujúce sa na kontroly výbušnín na európskych letiskách, a tým aj na letisku Viedeň.

Budú sa vykonávať námatkové kontroly pomocou takzvaných zariadení na stopovú detekciu výbušnín (Explosive Trace Detection, ETD). V rámci známych bezpečnostných kontrol sa na pasažieroch vykoná pomocou vzorkovačov odber vzoriek na páse/opasku a na mobilnom telefóne, palubnom lístku, cestovnom pase, atď., ako aj na príručnej batožine a elektronických zariadeniach. Následná chemická analýza na mieste bude informovať o stopách podozrivých výbušných zlúčenín. V prípade podozrenia bude nasledovať dodatočná technická kontrola. Ak sa pritom nevyvráti podozrenie, bude nasledovať osobný rozhovor s pasažierom, ktorého sa podozrenie týka, a s políciou.

Všetky informácie o bezpečnostných kontrolách sú uvedené na webstránke Spolkového ministerstva vnútra www.bmi.gv.at a letiska Viedeň www.viennaairport.com.

Otázky a podnety píšte prosím na ombudsstelle-sicherheit@viennaairport.com. 

Zmenené predpisy o tekutinách

Od januára 2014 je po celom svete možné so sebou v príručnej batožine prepravovať všetky tekutiny zakúpené v duty-free obchodoch letísk alebo leteckých spoločností (aj keď majú objem väčší ako 100 ml). Pre tekutiny, ktoré neboli zakúpené v duty-free, platia doterajšie pravidlá bezo zmien.  Bližšie informácie k prenášaniu tekutín v príručnej batožine nájdete tu

Bezpečnostná kontrola

Skôr ako sa dostanete do zóny Vašej východovej brány (gate), musíte prejsť bezpečnostnou kontrolou, pri ktorej sa kontroluje, či cestujúci nemajú pri sebe, alebo v príručnej batožine zakázané predmety. Zohľadnite prosím bezpečnostné predpisy týkajúce sa príručnej batožiny a zoznam zakázaných predmetov. Každý cestujúci si musí pred prechodom cez detektor kovov vyzliecť vrchné oblečenie a odložiť všetky predmety, predovšetkým kovové, ktoré má v oblečení alebo na sebe. Ak sa spustí alarm, musí si vyzuť aj topánky a podrobiť sa röntgenovej kontrole.  V takomto prípade sa môže vykonať aj kontrola pomocou špeciálnych papierových prúžkov na výbušniny na dlaniach, opaskoch a topánkach.

Pokiaľ  ste nositeľom kardiostimulátora, oznámte to zamestnancom bezpečnostnej kontroly. V takom prípade totiž nesmiete prejsť cez detektor kovov a kontrola bude vykonaná ručne prehmataním. Cestujúci s implantátmi, ako sú napr. umelé kĺby, budú po prechode detektorom kovov rovnako podrobení ručnej kontrole prehmataním.

Pri prechode detektorom kovov môže dôjsť k náhodnému spusteniu poplašného zariadenia, aj keď pri seba nebudete mať žiadny kov – v takom prípade budete taktiež skontrolovaný prehmataním.

Všetky Vaše odložené predmety a Vaša príručná batožina budú podrobené röntgenovej kontrole. Elektronické zariadenia ako laptopy a tablety je pred ich kontrolou potrebné vybrať z príručnej batožiny, pretože budú skontrolované osobitne. V prípade pochybností sa bude na explozívne látky papierovými prúžkami aj kontrolovať príručná batožina elektronické zariadenia, a to zvnútra aj zvonka. Vaše elektronické zariadenia môžu byť ručne skontrolované aj na stopy manipulácie.

Tekutiny smiete vziať so sebou len v prípade, že ich objem nepresahuje 100 ml a sú transportované v igelitovom vrecku s objemom 1 liter.  Tieto igelitové vrecká musíte pri bezpečnostnej kontrole ukázať. Za akých podmienok smiete na palubu lietadla vziať dojčenskú potravu, detské fľašky, tekuté lieky a podobne, sa dozviete zo zoznamu povolených predmetov. Informujte sa prosím v dostatočnom predstihu pred Vaším odletom.

Podľa nariadenia EÚ musia aj zvieratá, ktoré s Vami cestujú, pred odletom prejsť cez osobitný skener. Pred odletom sa prosím dostatočne včas informujte o presnom postupe tejto kontroly.

Podrobné informácie k priebehu bezpečnostnej kontroly nájdete v informačnom priečinku Bezpečnosť na letiskách v Rakúsku.

Nový predpis o preprave tekutín platný od 31. januára 2014

Od 31. januára 2014 sa môžu v príruènej batožine prepravova všetky tekutiny získané na letiskách alebo od leteckých spoloènostiach v obchodoch duty-free na celom svete (aj s obsahom presahujúcim 100ml). Pre tekutiny získané mimo obchodov duty-free platia doterajšie predpisy. Spolkové ministerstvo vnútra vypracovalo na svojej stránke podrobný preh¾ad o uvedených zmenách predpisov.  Zmenené predpisy o preprave tekutín

Nová informaèná brožúra pre cestujúcich

Skôr ako sa dostanete  do zóny Vašej východovej brány (gate), musíte prejsť bezpečenostnou kontrolou, pri ktorej sa kontroluje, či cestujúci nemajú pri sebe alebo v príručnej batožine zakázané predmety. Prosíme Vás, aby ste zohľadnili bezpečnostné predpisy ohľadom príručnej batožiny  a zoznam zakázaných predmetov. Každý cestujúci si musí pred prechodom cez detektor kovov vyzliecť vrchné ošatenie a odložiť všetky predmety, ktoré má v ošatení, resp. na sebe. Prípadne si musí  vyzuť i  topánky, pokiaľ sa spustí alarm, a podrobiť sa röntgenovej kontrole. Pokiaľ  ste nositeľom kardiostimulátora, oznámte to zamestnancom bezpečnostnej kontroly, pretože v takom prípade nesmiete prejsť cez detektor kovov a kontrola bude vykonaná ručne, prehmataním. Cestujúci, ktorí majú implantáty ako napr. umelé kĺby, budú po prechode detektorom kovov tak isto podrobení ručnej kontrole prehmataním. Pri prechode detektorom kovov môže dôjsť k náhodnému spusteniu poplašného zariadenia, aj keď pri seba nebudete mať žiadny kov - v takom prípade budete taktiež skontrolovaný prehmataním.  Všetky Vami odložené predmety a Vaša príručná batožina budú podrobené röntgenovej kontrole. Elektronické prístroje ako laptopy a tablety je potrebné pred ich kontrolou vybrať z príručnej batožiny, lebo budú kontrolované oddelene. Tekutiny  smiete vziať so sebou len v prípade, že ich objem nepresahuje 100 ml a sú transportované v igelitovom vrecku  s objemom 1 liter. Toto vrecko musíte pri bezpečnostnej kontrole ukázať. Za akých podmienok sa smú na palubu lietadla vziať dojčenská potrava, detské fľašky, tekuté lieky a podobne sa dozviete zo zoznamu povolených predmetov . Prosíme Vás, aby ste sa informovali v dostatočnosm predstihu pred Vaším letom.
 

Pasová kontrola

Ak cestujete mimo Schengenského priestoru, musíte sa podrobi pasovej kontrole pri východe k lietadlám Gates D01 - D99 a Gates G01 - G99. Pri Gate-pulte sa preukážete cestovným pasom a palubným lístkom.

Cestovný pas a osobný preukaz, resp. obèiansky preukaz

Cestujúci sa musí v Európskej únii, ale aj v krajinách mimo Schengenského priestoru, vždy a všade preukáza platným cestovným dokladom - pasom, prípadne osobným (obèianskym) preukazom. Medzinárodný vodièský preukaz sa nepovažuje za platný cestovný doklad.

Ak ste váš cestovný pas stratili, môžete na Letisku Viedeò požiada o vydanie núdzového pasu pre cudzincov a to na oddelení preukazov (Ausweisstelle). Potrebujete fotografiu do pasu, 75,90 Euro a identifikaèný preukaz - v tomto prípade staèí aj vodièský preukaz. Oddelenie preukazov sa nachádza na 2. podlaží. Dostanete sa k nemu cez odletovú i príletovú zónu nového terminálu 3.

Prosíme Vás o zohľadnenie určitej časovej náročnosti pri vystavovaní takéhoto preukazu.