Bezpečnostná kontrola

Pri východe k lietadlám (GATES) sa v rámci bezpeènostnej kontroly kontrolujú cestujúci a ich príruèná batožina. Každý pasažier je pred prechodom cez detektor kovov povinný odloži všetky kovové predmety. Tekutiny môžu cestujúci vzia na palubu len ak sú zabalené v prieh¾adnom uzatvárate¾nom vrecku s objemom maximálne jeden liter, prièom maximálna ve¾kos jedného balenia je 100 mililitrov (1 dcl). Tieto vrecká treba preukáza pri vybavovacích pultoch. Ak cestujete do krajiny, ktorá podpísala Schengenskú dohodu, prejdite k východom (Gates) B01 - B99 alebo Gates  C01 - C99 a F01 - F99 k centrálnym bezpeènostným kontrolám.

Žiadame pasažierov o dodržiavanie limitov pre ve¾kos a rozmery príruènej batožiny. V tomto smere neexistuje žiadny medzinárodný štandard. Hmotnos a rozmery urèujú letecké spoloènosti a závisia od prepravnej triedy a dåžky letu. Napríklad pri Austrian Airlines sú maximálne rozmery príruènej batožiny 55cmx40cmx23cm.

Informujte sa vèas o tom, èo smiete vzia na palubu lietadla. Okrem toho treba zoh¾adni bezpeènostné predpisy o príruènej batožine a zoznam  zakázaných predmetov.

V prípade reklamácie bezpeènostnej kontroly ponúka Letisko Viedeò pri pulte oznaèenom ako  "Sofort-Service-Schalter" individuálny servis prostredníctvom pracovníkov letiska, ktorí Vám v prípade potreby poradia a pomôžu. Tieto pulty sa nachádzajú priamo pri bezpeènostnej kontrole v zóne Terminal 3, pri východových bránach  D-Gates pri východnom prístavisku (Pier Ost) ako aj pri východových bránach  B-Gates v západnom prístavisku (Pier West). Pre Vaše podnety a kritiku priebehu bezpeènostnej kontroly je Vám k dispozícii  ombudsman pre bezpeènostnú kontrolu, ku ktorému sa dostanete prostredníctvom uvedených pultov "Sofort-Service-Schalter" ako aj e-majlovej adresy " ombudsstelle-sicherheit@viennaairport.com"

NOVÉ NARIADENIE pre priame lety do USA a Kanady

Pre priame lety z Viedne do USA a Kanady platia s okamžitou platnost'ou nariadenia zahranièných úradov, podl'a ktorých môžu zamestnanci leteckej spoloènosti kontrolovat' cestujúcich pred ich vstupom na palubu lietadla ohl'adom funkcnosti elektronických prístrojov ako mobilných telefónov, laptopov, tabletov, fotoaparátov a iných prístrojov, ktoré cestujúci berú so sebou do lietadla.

Odporúcame preto všetkým cestujúcim priamych letov do USA a Kanady, aby sa presvedcili, že akumulátory ich elektronických prístrojov sú nabité. Elektronické prístroje, ktoré sa pri vstupe na palubu lietadla nedajú aktivovat', nesmú cestujúci vziat' so sebou.

Nový predpis o preprave tekutín platný od 31. januára 2014

Od 31. januára 2014 sa môžu v príruènej batožine prepravova všetky tekutiny získané na letiskách alebo od leteckých spoloènostiach v obchodoch duty-free na celom svete (aj s obsahom presahujúcim 100ml). Pre tekutiny získané mimo obchodov duty-free platia doterajšie predpisy. Spolkové ministerstvo vnútra vypracovalo na svojej stránke podrobný preh¾ad o uvedených zmenách predpisov.  Zmenené predpisy o preprave tekutín

Nová informaèná brožúra pre cestujúcich

Všetky predpisy a priebeh bezpeènostnej kontroly cestujúcich popisuje nová informaèná brožúra pre cestujúcich vydaná Zväzom rakúskych dopravných letísk (AÖV). Tu sú vysvetlené okrem aktuálnych predpisov o preprave tekutín aj predpisy o preprave povolených a nebezpeèných predmetov: I nformaèná brožúra k bezpeènostnej kontrole

Pasová kontrola

Ak cestujete mimo Schengenského priestoru, musíte sa podrobi pasovej kontrole pri východe k lietadlám Gates D01 - D99 a Gates G01 - G99. Pri Gate-pulte sa preukážete cestovným pasom a palubným lístkom.

Cestovný pas a osobný preukaz, resp. obèiansky preukaz

Cestujúci sa musí v Európskej únii, ale aj v krajinách mimo Schengenského priestoru, vždy a všade preukáza platným cestovným dokladom - pasom, prípadne osobným (obèianskym) preukazom. Medzinárodný vodièský preukaz sa nepovažuje za platný cestovný doklad.

Ak ste váš cestovný pas stratili, môžete na Letisku Viedeò požiada o vydanie núdzového pasu pre cudzincov a to na oddelení preukazov (Ausweisstelle). Potrebujete fotografiu do pasu, 75,90 Euro a identifikaèný preukaz - v tomto prípade staèí aj vodièský preukaz. Oddelenie preukazov sa nachádza na 2. podlaží. Dostanete sa k nemu cez odletovú i príletovú zónu nového terminálu 3.

Prosíme Vás o zohľadnenie určitej časovej náročnosti pri vystavovaní takéhoto preukazu.