Nejlepsí moznosti parkování

Následující parkovací místa jsou vìtšinou s odbavovacími budovami spojena chodníky chránìnými proti povìtrnostním vlivùm.

 • 2 parkovací garáže - od € 4,50 / hodinu

  • Parkovací garáže 3 ... doporučujeme pro terminály 1/1A/2

  • Parkovací garáže 4 ... doporučujeme pro terminál 3

 • 1 parkovištì C - od € 3,70 / hodinu

 • 2 krátkodobá parkovištì - € 4,70 / hodinu

  • krátkodobé parkovištì K1 ... doporuèujeme pro vyložení cestujících (odletové patro)

  • krátkodobé parkovištì K3 ... doporuèujeme pro vyzvednutí cestujících (pøíletové patro)

Ceny za využití parkovacích míst naleznete na našem pøehledu parkovacích poplatkù.

Zaplatit je nutno pøed vyzvednutím vozidla na jednom z pokladních automatù nebo na pokladnì v parkovací budovì 4 prostøednictvím kreditní karty (American Express, Diners Club, Mastercard a Visa), rakouskou bankovní kartou Maestro nebo hotovì. Po zaplacení dostanete výjezdní lístek, který Vám umožní výjezd v prùbìhu následujících 20 minut. Rovnìž mùžete platit kreditní kartou pøímo u výjezdních sloupù.

Informujte se rovnìž o podmínkách odstavení v parkovacích budovách a na parkovištích letištì Vídeò, a.s.

TANKE – dobíjecí stanice na vídeòském letišti

Spoleènost Wien Energie vybudovala ve spolupráci s vídeòským letištìm první dobíjecí stanici na letišti Vídeò v prostoru veøejného parkovištì. V parkovací garáži è. 4 v pøízemí (0. patro) byla parkovací místa hned za vjezdovou závorou vybavena elektrostanicemi.

Vše, co èlovìk potøebuje, aby si u TANKE dobil energii, je karta TANKE. Podrobný návod k nabíjení je viditelnì umístìn na každé elektrostanici TANKE.

Veškeré další informace o dobíjecích stanicích TANKE spoleènosti Wien Energie najdete na adrese:  www.tanke-wienenergie.at nebo www.wienenergie.at

Dálnièní známky

U pokladny v parkovací budovì 4 seženete nepøetržitì 24 hodin dennì platnou rakouskou dálnièní známku pro osobní automobily, pøíp. pro motorky.

Parkovací lístky pro Vídeò

Rovnìž u pokladny v parkovací budovì 4 seženete nepøetržitì 24 hodin dennì za bìžnou obchodní cenu parkovací lístky pro vídeòské krátkodobé parkovací zóny.