Cestovanie bez bariér

Vaše potreby a požiadavky nahláste vašej cestovnej kancelárii alebo leteckej spoločnosti najneskôr 48 hodín pred plánovaým odletom, aby sme pre vás mohli zabezpečiť asistenčný servis.
 
Asistenčný servis pracuje nepretržite a je, samozrejme, bezplatný.
 
Posúďte sami stupeň obmedzenia vašej mobility a nahláste ho už pri rezervácii vášho letu.
Medzinárodne platí sedem stupňov samohodnotenia:
 
Stupeň mobility
Posúdenie
WCHR
(wheelchair - ramp)
Pasažier môže prejs kratšiu vzdialenos a stúpa po schodoch. Dokáže sa samostatne pohybova po kabíne a zvláda výstup po schodoch do lietadla.
Je potrebné sprevádza ho ku/ od lietadla.
WCHS
(wheelchair - steps)
Pasažier nedokáže výjs po schodoch k lietadlu/ z lietadla, ale sa vie samostatne pohybova v kabíne.
WCHC
(wheelchair - cabin seat)
Pasažier je kompletne imobilný a k jeho sedadlu v kabíne musí by prevezený a odtiaž vyzdvihnutý.
DEAF
(deaf - passenger)
Pasažier so sluchovým alebo sluchovým a rečovým postihnutím.
BLND
(blind passenger)
Pasažier so zrakovým postihnutím.
BLND/DEAF
(blind & deaf passenger)
Cestujúci so zrakovým a sluchovým postihnutím, ktorý sa dokáže pohybova len s pomocou sprevádzajúcej osoby.
DPNA
(disabled passenger needing assistance)
Cestujúci s intelektuálnym a kognitívnym postihnutím, ktorý vyžaduje špeciálny asistenčný servis.

Ak na letisko prídete, resp. vás vyzdvihnú, taxíkom alebo súkromným vozidlom, môžete využi označené bezplatné parkovacie miesta na vystúpenie/ nastúpenie, prípadne naloženie/ vyloženie batožiny. Bez bariér sa odtiaž dostanete do odletovej a príletovej haly. Pri príchode sa prihláste pri tzv. Pri Vašom príchode sa prosím nahláste pri pulte označenom ako "Mobilitätsservice" a to v príletovej hale alebo v  Termináli 3 alebo pri registračnom (check-in) pulte  Vašej leteckej spoločnosti. Ak na letisko prídete vlastným autom, máte k dispozícii označené parkovacie miesta pre zdravotne posihnutých.
 
Ak pri vjazde/ výjazde potrebujete pomoc, zavolajte pomocou tlačidla na výjazdovej rampe pokladničný personál, ktorý sa vám bude snaži čo najrýchlejšie pomôc!
 
Služba Apron Transfer ponúka imobilným a chorým osobám možnos dopravy v špeciálne upravenom minibuse.
 

(Podža Smernice EÚ (EC) 1107/2006, letiská preberajú v rámci leteckej dopravy zodpovednos za poskytovanie pomoci osobám s obmedzenou mobilitou (PRM).