Colná kontrola

Colná kontrola
Určité druhy tovaru, ktoré ste kúpili počas vašej cesty, musíte pri dovoze do Rakúska deklarovať.
 
Občania štátov mimo EÚ sú oslobodení od colných poplatkov pri nasledujúcich tovaroch v závislosti od ich množstva:

 

Predmety privezené z cesty v hodnote do € 430,--
 
200 ks. cigariet
alebo
50 ks. cigár
alebo
100 ks. cigarillos
alebo
250 g tabaku
príp.
inak zostavené podľa podielovl
a
4 l vína
a
1 l liehovín s obsahom alkoholu viac ako 22% vol.
alebo
2 l liehovín/ aperitívov s obsahom alkoholu menším ako 22% vol.
alebo
2 l šampanského vína/ sektu/ likérov
príp.
inak zostavené podľa podielovl

 

Pre iný tovar platí smerná hodnota maximálne € 430,--/ na osobu a pre osoby mladšie ako 15 rokov € 150,--/ na osobu (€ 430,00 platí len pre leteckých cestujúcich, na ceste na zemi platí hranica
 € 300,00). Smerné hodnoty pre alkoholické nápoje a tabakové výrobky platia od veku 17 rokov.
 
Pri viacerých cestujúcich sa tieto hraničné hodnoty nespočítavajú. Nie je teda možné, aby dvaja spolucestujúci doviezli tovar v hodnote € 860,-- bez zaplatenia colného poplatku.
 
To, čo v žiadnom prípade nesmiete doviezť do Rakúska nájdete v zozname zakázaných predmetov.
 

Colné predpisy pri vycestovaní z Rakúska

Pri vycestovaní do krajín mimo Európskej Únie platia colné predpisy danej krajiny.
 

Vývoz a dovoz hotovosti

Ak na územie EÚ dovážate, prípadne vyvážate hotovosť alebo iné platobné nástroje (cestovné šeky, zlaté prúty, zlaté mince a pod.) v hodnote vyššej ako EURO 10.000,00, musíte túto skutočnosť nahlásiť colnému úradu v zmysle Nariadenia (EG) 1889/05 čl. 3 ods. 2. Formuláre nájdete pri colných pultoch a na colnom úrade.
 

Vývoz tovaru

O aktuálne platných zákonných  ustanoveniach týkajúcich sa vývozu tovaru sa informujte na stránke Spolkového minsterstrsva financií.

Príslušný colný úrad na Letisku Viedeň sa nachádza v príletovej hale, podlažie 0.