Bezpečnostná kontrola

Skôr ako sa dostanete  do zóny Vašej východovej brány (gate), musíte prejsť bezpečenostnou kontrolou, pri ktorej sa kontroluje, či cestujúci nemajú pri sebe alebo v príručnej batožine zakázané predmety. Prosíme Vás, aby ste zohľadnili bezpečnostné predpisy ohľadom príručnej batožiny  a zoznam zakázaných predmetov. Každý cestujúci si musí pred prechodom cez detektor kovov vyzliecť vrchné ošatenie a odložiť všetky predmety, ktoré má v ošatení, resp. na sebe. Prípadne si musí  vyzuť i  topánky, pokiaľ sa spustí alarm, a podrobiť sa röntgenovej kontrole. Pokiaľ  ste nositeľom kardiostimulátora, oznámte to zamestnancom bezpečnostnej kontroly, pretože v takom prípade nesmiete prejsť cez detektor kovov a kontrola bude vykonaná ručne, prehmataním. Cestujúci, ktorí majú implantáty ako napr. umelé kĺby, budú po prechode detektorom kovov tak isto podrobení ručnej kontrole prehmataním. Pri prechode detektorom kovov môže dôjsť k náhodnému spusteniu poplašného zariadenia, aj keď pri seba nebudete mať žiadny kov - v takom prípade budete taktiež skontrolovaný prehmataním.  Všetky Vami odložené predmety a Vaša príručná batožina budú podrobené röntgenovej kontrole. Elektronické prístroje ako laptopy a tablety je potrebné pred ich kontrolou vybrať z príručnej batožiny, lebo budú kontrolované oddelene. Tekutiny  smiete vziať so sebou len v prípade, že ich objem nepresahuje 100 ml a sú transportované v igelitovom vrecku  s objemom 1 liter. Toto vrecko musíte pri bezpečnostnej kontrole ukázať. Za akých podmienok sa smú na palubu lietadla vziať dojčenská potrava, detské fľašky, tekuté lieky a podobne sa dozviete zo zoznamu povolených predmetov . Prosíme Vás, aby ste sa informovali v dostatočnosm predstihu pred Vaším letom.Ak cestujete do krajiny, ktorá podpísala Schengenskú dohodu, prejdite k východom (Gates) B01 - B99 alebo Gates  C01 - C99 a F01 - F99 k centrálnym bezpeènostným kontrolám.

Žiadame pasažierov o dodržiavanie limitov pre ve¾kos a rozmery príruènej batožiny. V tomto smere neexistuje žiadny medzinárodný štandard. Hmotnos a rozmery urèujú letecké spoloènosti a závisia od prepravnej triedy a dåžky letu. Napríklad pri Austrian Airlines sú maximálne rozmery príruènej batožiny 55cmx40cmx23cm.

Informujte sa vèas o tom, èo smiete vzia na palubu lietadla. Okrem toho treba zoh¾adni bezpeènostné predpisy o príruènej batožine a zoznam  zakázaných predmetov.

V prípade reklamácie bezpeènostnej kontroly ponúka Letisko Viedeò pri pulte oznaèenom ako  "Sofort-Service-Schalter" individuálny servis prostredníctvom pracovníkov letiska, ktorí Vám v prípade potreby poradia a pomôžu. Tieto pulty sa nachádzajú priamo pri bezpeènostnej kontrole v zóne Terminal 3, pri východových bránach  D-Gates pri východnom prístavisku (Pier Ost) ako aj pri východových bránach  B-Gates v západnom prístavisku (Pier West). Pre Vaše podnety a kritiku priebehu bezpeènostnej kontroly je Vám k dispozícii  ombudsman pre bezpeènostnú kontrolu, ku ktorému sa dostanete prostredníctvom uvedených pultov "Sofort-Service-Schalter" ako aj e-majlovej adresy " ombudsstelle-sicherheit@viennaairport.com"

Nový predpis o preprave tekutín platný od 31. januára 2014

Od 31. januára 2014 sa môžu v príruènej batožine prepravova všetky tekutiny získané na letiskách alebo od leteckých spoloènostiach v obchodoch duty-free na celom svete (aj s obsahom presahujúcim 100ml). Pre tekutiny získané mimo obchodov duty-free platia doterajšie predpisy. Spolkové ministerstvo vnútra vypracovalo na svojej stránke podrobný preh¾ad o uvedených zmenách predpisov.  Zmenené predpisy o preprave tekutín

Nová informaèná brožúra pre cestujúcich

Skôr ako sa dostanete  do zóny Vašej východovej brány (gate), musíte prejsť bezpečenostnou kontrolou, pri ktorej sa kontroluje, či cestujúci nemajú pri sebe alebo v príručnej batožine zakázané predmety. Prosíme Vás, aby ste zohľadnili bezpečnostné predpisy ohľadom príručnej batožiny  a zoznam zakázaných predmetov. Každý cestujúci si musí pred prechodom cez detektor kovov vyzliecť vrchné ošatenie a odložiť všetky predmety, ktoré má v ošatení, resp. na sebe. Prípadne si musí  vyzuť i  topánky, pokiaľ sa spustí alarm, a podrobiť sa röntgenovej kontrole. Pokiaľ  ste nositeľom kardiostimulátora, oznámte to zamestnancom bezpečnostnej kontroly, pretože v takom prípade nesmiete prejsť cez detektor kovov a kontrola bude vykonaná ručne, prehmataním. Cestujúci, ktorí majú implantáty ako napr. umelé kĺby, budú po prechode detektorom kovov tak isto podrobení ručnej kontrole prehmataním. Pri prechode detektorom kovov môže dôjsť k náhodnému spusteniu poplašného zariadenia, aj keď pri seba nebudete mať žiadny kov - v takom prípade budete taktiež skontrolovaný prehmataním.  Všetky Vami odložené predmety a Vaša príručná batožina budú podrobené röntgenovej kontrole. Elektronické prístroje ako laptopy a tablety je potrebné pred ich kontrolou vybrať z príručnej batožiny, lebo budú kontrolované oddelene. Tekutiny  smiete vziať so sebou len v prípade, že ich objem nepresahuje 100 ml a sú transportované v igelitovom vrecku  s objemom 1 liter. Toto vrecko musíte pri bezpečnostnej kontrole ukázať. Za akých podmienok sa smú na palubu lietadla vziať dojčenská potrava, detské fľašky, tekuté lieky a podobne sa dozviete zo zoznamu povolených predmetov . Prosíme Vás, aby ste sa informovali v dostatočnosm predstihu pred Vaším letom.
 

Pasová kontrola

Ak cestujete mimo Schengenského priestoru, musíte sa podrobi pasovej kontrole pri východe k lietadlám Gates D01 - D99 a Gates G01 - G99. Pri Gate-pulte sa preukážete cestovným pasom a palubným lístkom.

Cestovný pas a osobný preukaz, resp. obèiansky preukaz

Cestujúci sa musí v Európskej únii, ale aj v krajinách mimo Schengenského priestoru, vždy a všade preukáza platným cestovným dokladom - pasom, prípadne osobným (obèianskym) preukazom. Medzinárodný vodièský preukaz sa nepovažuje za platný cestovný doklad.

Ak ste váš cestovný pas stratili, môžete na Letisku Viedeò požiada o vydanie núdzového pasu pre cudzincov a to na oddelení preukazov (Ausweisstelle). Potrebujete fotografiu do pasu, 75,90 Euro a identifikaèný preukaz - v tomto prípade staèí aj vodièský preukaz. Oddelenie preukazov sa nachádza na 2. podlaží. Dostanete sa k nemu cez odletovú i príletovú zónu nového terminálu 3.

Prosíme Vás o zohľadnenie určitej časovej náročnosti pri vystavovaní takéhoto preukazu.