Příjezd autem

Cestujete pomocí navigaèního zaøízení? Pak využijte následující detailní data, abyste letištì našli:

Adresa

Souøadnice

Podnik: letištì Vídeò

Ulice: Einfahrtsstraße

PSÈ: 1300, obec: Wien-Flughafen

N 48°7'29''

E 16°33'27''

Pokud přijedete popř. odjíždíte z letiště vlastním autem směrem z/ na sever a západ, použijte A4, z/ na jih použijte A2, ze západu přes S1 nebo A1 na A4 popř. směrem na západ použijte A4 přes S1 nebo A1

Z Bratislavy se dostanete pøes A6 (dálnice sever-východ) na A4 (dálnice východ), která Vás dovede na letištì Vídeò. (doba jízdy: asi 45 minut, vzdálenost: asi 66 km). 

Letištì Vídeò zaruèuje pøed a bìhem Vaší cesty bezpeèné a pohodlné umístìní Vašeho vozidla na parkovacích místech.

Na plánu letištì zobrazit pøíjezdové možnosti

Kompletní servis pro Váš osobní vùz

Na výjezdu z letištì se nachází èerpací stanice s pøidruženou autodílnou.

Otevírací doba èerpací stanice a mycí linky: dennì 00:00 - 24:00 hod.
 

Otevírací doba autodílny:
pondìlí - ètvrtek 7:30 - 16:30 hod.
pátek 7:30 - 13:00 hod.
 

Kontakt:
Tel.: +43-1-7007-32618 (èerpací stanice)
Tel.: +43-1-7007-33028 (dílna)