Bezpečnostní kontrola

Novì pro pøímé lety do USA a Kanady

Pro pøímé lety z Vídnì do USA a Kanady platí od tohoto okamžiku naøízení zahranièních úøadù, na základì nìhož mùže letecká spoleènost kontrolovat cestujícím pøed nástupem do letadla funkènost jejich elektronických zaøízení, jako jsou mobilní telefony, notebooky, tablety, fotoaparáty a další pøístroje.

Doporuèujeme proto, aby se všichni cestující, kteøí nastupují pøímý let do USA nebo Kanady, ujistili, že jsou baterie v jejich elektronických zaøízeních nabité. Elektronické pøístroje, jež se pøi nástupu do letadla (boarding) nenastartují, není dovoleno brát s sebou na palubu.

Novinka od 31. ledna 2014: Zmìna pøedpisù o tekutinách

Od 31. ledna 2014 je povoleno vzít si do pøíruèního zavazadla všechny tekutiny zakoupené v bezcelních obchodech (duty-free) na letištích nebo u leteckých spoleèností po celém svìtì (i když mají objem vìtší než 100 ml). Pro tekutiny zakoupené v jiných než duty-free obchodech platí dosavadní pøedpisy beze zmìny. Rakouské Spolkové ministerstvo vnitra vytvoøilo souhrnný pøehled, ve kterém jsou všechny zmìny podrobnì vysvìtleny: Zmìna pøedpisù o tekutinách

Nová informaèní brožura pro cestující

Nová brožura vydaná Asociací rakouských dopravních letiš (AÖV) popisuje všechny pøedpisy týkající se bezpeènostní kontroly cestujících a její pøesný prùbìh. Kromì aktuálního ustanovení o tekutinách objasòuje též pøedpisy o pøepravì povolených nebo nebezpeèných pøedmìtù: Informaèní brožura o bezpeènostní kontrole

Než přistoupíte k východu, proběhne bezpečnostní kontrola, při které dochází ke kontrole osob a zavazadel. Každý cestující musí před prostoupením rámem detektoru kovu odložit kovové předměty, které má u sebe. Lze převážet max. 100 ml tekutiny v nádobě a v plastovém sáčku. Tento plastový sáček se musí předložit při bezpečnostní kontrole. Pokud cestujete do země, která přistoupila k Schengenské dohodě, odeberte se k bezpečnostním kontrolám k východům B01 - B99, C01 - C99 nebo k východům F01 - F99.

Dodržujte povolenou velikost příručního zavazadla. Pro příruční zavazadla neexistuje žádný mezinárodní standard. Váha a rozměry se mohou lišit podle dané aerolinky, třídy a vzdálenosti. U Austrian Airlines je maximální velikost příručního zavazadla 55cmx40cmx23cm.

Informujte se včas o tom, co si smíte vzít na palubu. K tomu je třeba dbát na bezpečnostní předpisy pro příruční zavazadla a seznam zakázaných předmětů.

V případě reklamací týkajících se bezpečnostní kontroly nabízí letiště zákazníkům okamžitou pomoc na přepážce „Sofort-Service". Zde se Vám dostane ze strany zaměstnanců letiště individuální péče a podpory, pokud to bude v souvislosti s bezpečnostní kontrolou zapotřebí. Přepážky se nacházejí u bezpečnostních kontrol v prostoru check-in 3, u bran D na východním molu a u bran B na západním molu. V záležitosti jakýchkoliv podnětů či stížností týkajících se průběhu kontroly je Vám k dispozici „ombudsman pro bezpečnost a bezpečnostní kontrolu". S ombudsmanem se můžete spojit buď prostřednictvím přepážky „Sofort-Service" nebo e-mailem na této adrese: ombudsstelle-sicherheit@viennaairport.com.

Pasová kontrola

Pokud cestujete do země, která nepřistoupila k Schengenské dohodě, musíte projít pasovou kontrolou u východu D01 - D99, nebo pasovou kontrolou u východu G01 - G99. U přepážky východu se musíte prokázat svým pasem a palubním lístkem.

Cestovní pas a občanský průkaz

Cestující se musí vždy a všude v EU, jakož i ve státech, pro které platí Schengenská dohoda, ale i ve státech, které k Schengenské dohodě nepřistoupily, prokázat cestovním pasem popř. platným cestovním dokumentem.

Pokud jste ztratili cestovní pas, můžete na letišti Vídeň na registračním místě požádat o nouzový pas. K tomu budete potřebovat pasovou fotografii, 75,90 euro a jeden identifikační průkaz (například řidičský průkaz). Pracoviště pro vystavování průkazů se nachází ve 2. patře. Dojdete k němu přes check-in 3, patro odletů nebo patro příletů.

Berte na vědomí, že k vystavení průkazu je zapotřebí trochu času - prosím, naplánujte si to.