Bezpečnostní kontrola

Novì pro pøímé lety do USA a Kanady

Pro pøímé lety z Vídnì do USA a Kanady platí od tohoto okamžiku naøízení zahranièních úøadù, na základì nìhož mùže letecká spoleènost kontrolovat cestujícím pøed nástupem do letadla funkènost jejich elektronických zaøízení, jako jsou mobilní telefony, notebooky, tablety, fotoaparáty a další pøístroje.

Doporuèujeme proto, aby se všichni cestující, kteøí nastupují pøímý let do USA nebo Kanady, ujistili, že jsou baterie v jejich elektronických zaøízeních nabité. Elektronické pøístroje, jež se pøi nástupu do letadla (boarding) nenastartují, není dovoleno brát s sebou na palubu.

Novinka od 31. ledna 2014: Zmìna pøedpisù o tekutinách

Od 31. ledna 2014 je povoleno vzít si do pøíruèního zavazadla všechny tekutiny zakoupené v bezcelních obchodech (duty-free) na letištích nebo u leteckých spoleèností po celém svìtì (i když mají objem vìtší než 100 ml). Pro tekutiny zakoupené v jiných než duty-free obchodech platí dosavadní pøedpisy beze zmìny. Rakouské Spolkové ministerstvo vnitra vytvoøilo souhrnný pøehled, ve kterém jsou všechny zmìny podrobnì vysvìtleny: Zmìna pøedpisù o tekutinách

Nová informaèní brožura pro cestující

Dříve než vstoupíte do prostoru odletových bran, proběhne bezpečnostní kontrola cestujících a příručních zavazadel zaměřená na zjištění zakázaných předmětů.
Dodržujte prosím bezpečnostní předpisy pro příruční zavazadla a respektujte seznam zakázaných předmětů.

Každý cestující musí předtím, než projde bezpečnostním rámem pro detekci kovu, odložit svrchní oděv a všechny předměty, které má u sebe, zejména ty, jež obsahují kov.

Pokud se při průchodu branou spustí alarm, je cestující povinen vyzout si obuv a podrobit se rentgenové kontrole.

V případě, že máte zavedený kardiostimulátor, informujte o tom prosím personál bezpečnostní kontroly; v takovém případě nesmíte branou pro detekci kovu procházet a podrobíte se jen ruční kontrole hmatem.

Cestující s implantáty, jako jsou umělé kyčelní nebo kolenní klouby, budou po průchodu detekčním rámem rovněž podrobeni fyzické kontrole hmatem.

Při průchodu detekčním rámem může dojít i k náhodnému spuštění alarmu, aniž byste u sebe měli cokoliv kovového; i v tomto případě se musíte podrobit fyzické ruční kontrole hmatem.

Všechny předměty a příruční zavazadlo, jež s sebou převážíte, budou podrobeny rentgenové kontrole, a elektronické přístroje jako notebooky a tablety musí být vyjmuty ze zavazadla a projet samostatně rentgenem.

Kapaliny se smějí převážet pouze v balení o max. objemu 100 ml, a to v plastovém sáčku o objemu 1 l. Tento plastový sáček musí být předložen k bezpečnostní kontrole.

Podmínky, za jakých si můžete vzít na palubu kojeneckou stravu, dětskou láhev, tekuté léky a podobně, naleznete v seznamu povolených položek. Informujte se prosím včas před odletem.

Pasová kontrola

Pokud cestujete do země, která nepřistoupila k Schengenské dohodě, musíte projít pasovou kontrolou u východu D01 - D99, nebo pasovou kontrolou u východu G01 - G99. U přepážky východu se musíte prokázat svým pasem a palubním lístkem.

Cestovní pas a občanský průkaz

Cestující se musí vždy a všude v EU, jakož i ve státech, pro které platí Schengenská dohoda, ale i ve státech, které k Schengenské dohodě nepřistoupily, prokázat cestovním pasem popř. platným cestovním dokumentem.

Pokud jste ztratili cestovní pas, můžete na letišti Vídeň na registračním místě požádat o nouzový pas. K tomu budete potřebovat pasovou fotografii, 75,90 euro a jeden identifikační průkaz (například řidičský průkaz). Pracoviště pro vystavování průkazů se nachází ve 2. patře. Dojdete k němu přes check-in 3, patro odletů nebo patro příletů.

Berte na vědomí, že k vystavení průkazu je zapotřebí trochu času - prosím, naplánujte si to.