Bezpečnostní kontrola

NOVĚ OD 1. ZÁŘÍ 2015: KONTROLA PŘÍTOMNOSTI VÝBUŠNIN

Od 1. září 2015 platí rozšířené bezpečnostní předpisy Evropské komise týkající se kontroly přítomnosti výbušnin na evropských letištích, a tedy i na letišti Vídeň.

Budou prováděny namátkové kontroly pomocí zařízení pro stopovou detekci výbušnin (Explosive Trace Detection, ETD). V rámci již známých bezpečnostních kontrol budou nyní cestující navíc podrobeni odběru vzorků pomocí speciálních detektorů, a to na opasku a mobilním telefonu, palubní vstupence, cestovním pasu a podobně, a zkontrolováno bude i příruční zavazadlo a elektronické přístroje. Následná chemická analýza setřeného vzorku přímo na místě podá informaci o případných stopách kompozit podezřelých z obsahu výbušnin. V případě podezření následuje ještě další technická kontrola. Pokud se při tom podezření nevyvrátí, následuje osobní objasnění mezi dotyčným cestujícím a policií.

Veškeré informace o bezpečnostních kontrolách můžete najít na webových stránkách Spolkového ministerstva vnitra www.bmi.gv.at a letiště Vídeň www.viennaairport.com .

S dotazy a podněty se prosím obracejte na e-mailovou adresu ombudsstelle-sicherheit@viennaairport.com.

Pozměněné předpisy o tekutinách

Od 31. ledna 2014 je povoleno vzít si do příručního zavazadla všechny tekutiny zakoupené v bezcelních obchodech (duty-free) na letištích nebo u leteckých společností po celém světě (i když mají objem větší než 100 ml). Pro tekutiny zakoupené jinde než v duty-free obchodech platí dosavadní ustanovení beze změny. Více informací o přepravě tekutin v příručních zavazadlech získáte zde. 

Bezpečnostní kontrola

Dříve než vstoupíte do prostoru odletových bran, proběhne bezpečnostní kontrola cestujících a příručních zavazadel zaměřená na zjištění zakázaných předmětů. Dodržujte prosím bezpečnostní předpisy pro příruční zavazadla a respektujte seznam zakázaných předmětů. Každý cestující musí předtím, než projde bezpečnostním rámem pro detekci kovu, odložit svrchní oděv a všechny předměty, které má u sebe, zejména ty, jež obsahují kov. Pokud se při průchodu branou spustí alarm, je cestující povinen vyzout si obuv a podrobit se rentgenové kontrole. Kromě toho může být pomocí speciálních proužků papíru provedena stopová detekce výbušnin na dlaních, opasku a obuvi.

Pokud jste nositelem kardiostimulátoru, informujte prosím o této skutečnosti pracovníky bezpečnostní kontroly. V takovém případě nesmíte procházet branou pro detekci kovu a podrobíte se jen ruční kontrole hmatem. Cestující s implantáty, jako jsou umělé kyčelní nebo kolenní klouby, budou po průchodu detekčním rámem rovněž podrobeni fyzické kontrole hmatem.

Při průchodu detekčním rámem může dojít i k náhodnému spuštění alarmu, aniž byste u sebe měli cokoliv kovového; i v tomto případě se musíte podrobit fyzické ruční kontrole.

Všechny předměty a příruční zavazadlo, jež s sebou převážíte, budou podrobeny rentgenové kontrole, a elektronické přístroje jako notebooky a tablety musí být vyjmuty ze zavazadla a projít samostatně rentgenem. V případě pochybností může být zkontrolováno jak Vaše příruční zavazadlo, tak i elektronické přístroje jak zvenku, tak zevnitř pomocí papírových proužků na eventuální přítomnost výbušných látek. V případě nutnosti může být ručně ověřeno, zda Vaše elektronické přístroje nenesou stopy nevhodné manipulace.

Kapaliny se smějí převážet pouze v balení o max. objemu 100 ml, a to v plastovém sáčku o objemu 1 l. Tento plastový sáček musí být předložen k bezpečnostní kontrole. Podmínky, za jakých si můžete vzít na palubu kojeneckou stravu, dětskou láhev, tekuté léky a podobně, naleznete v seznamu povolených položek. Informujte se prosím včas před odletem.

Podle nařízení EU musí projít i spolucestující zvířata před odletem samostatným zvířecím skenerem. Informujte se prosím včas před cestou o přesném průběhu této kontroly.

Podrobný popis průběhu bezpečnostní kontroly naleznete v informační brožuře Sicherheit an Österreichs Flughäfen (Bezpečnost na rakouských letištích). 

Novinka od 31. ledna 2014: Zmìna pøedpisù o tekutinách

Od 31. ledna 2014 je povoleno vzít si do pøíruèního zavazadla všechny tekutiny zakoupené v bezcelních obchodech (duty-free) na letištích nebo u leteckých spoleèností po celém svìtì (i když mají objem vìtší než 100 ml). Pro tekutiny zakoupené v jiných než duty-free obchodech platí dosavadní pøedpisy beze zmìny. Rakouské Spolkové ministerstvo vnitra vytvoøilo souhrnný pøehled, ve kterém jsou všechny zmìny podrobnì vysvìtleny: Zmìna pøedpisù o tekutinách

Nová informaèní brožura pro cestující

Dříve než vstoupíte do prostoru odletových bran, proběhne bezpečnostní kontrola cestujících a příručních zavazadel zaměřená na zjištění zakázaných předmětů.
Dodržujte prosím bezpečnostní předpisy pro příruční zavazadla a respektujte seznam zakázaných předmětů.

Každý cestující musí předtím, než projde bezpečnostním rámem pro detekci kovu, odložit svrchní oděv a všechny předměty, které má u sebe, zejména ty, jež obsahují kov.

Pokud se při průchodu branou spustí alarm, je cestující povinen vyzout si obuv a podrobit se rentgenové kontrole.

V případě, že máte zavedený kardiostimulátor, informujte o tom prosím personál bezpečnostní kontroly; v takovém případě nesmíte branou pro detekci kovu procházet a podrobíte se jen ruční kontrole hmatem.

Cestující s implantáty, jako jsou umělé kyčelní nebo kolenní klouby, budou po průchodu detekčním rámem rovněž podrobeni fyzické kontrole hmatem.

Při průchodu detekčním rámem může dojít i k náhodnému spuštění alarmu, aniž byste u sebe měli cokoliv kovového; i v tomto případě se musíte podrobit fyzické ruční kontrole hmatem.

Všechny předměty a příruční zavazadlo, jež s sebou převážíte, budou podrobeny rentgenové kontrole, a elektronické přístroje jako notebooky a tablety musí být vyjmuty ze zavazadla a projet samostatně rentgenem.

Kapaliny se smějí převážet pouze v balení o max. objemu 100 ml, a to v plastovém sáčku o objemu 1 l. Tento plastový sáček musí být předložen k bezpečnostní kontrole.

Podmínky, za jakých si můžete vzít na palubu kojeneckou stravu, dětskou láhev, tekuté léky a podobně, naleznete v seznamu povolených položek. Informujte se prosím včas před odletem.

Pasová kontrola

Pokud cestujete do země, která nepřistoupila k Schengenské dohodě, musíte projít pasovou kontrolou u východu D01 - D99, nebo pasovou kontrolou u východu G01 - G99. U přepážky východu se musíte prokázat svým pasem a palubním lístkem.

Cestovní pas a občanský průkaz

Cestující se musí vždy a všude v EU, jakož i ve státech, pro které platí Schengenská dohoda, ale i ve státech, které k Schengenské dohodě nepřistoupily, prokázat cestovním pasem popř. platným cestovním dokumentem.

Pokud jste ztratili cestovní pas, můžete na letišti Vídeň na registračním místě požádat o nouzový pas. K tomu budete potřebovat pasovou fotografii, 75,90 euro a jeden identifikační průkaz (například řidičský průkaz). Pracoviště pro vystavování průkazů se nachází ve 2. patře. Dojdete k němu přes check-in 3, patro odletů nebo patro příletů.

Berte na vědomí, že k vystavení průkazu je zapotřebí trochu času - prosím, naplánujte si to.