Transfer

Transfer VIA VIENNA je rychlejší, pohodlnìjší a jednodušší než na mnoha jiných letištích.

Minimální èekací doba 25 minut (v rámci letù Star-Alliance) je nejrychlejší v Evropì. Dobøe na sebe navazující lety, hlavnì z/ do východní a západní Evropy, pøíp. interkontinentální lety umožòují rychlý pøesun do jakékoli destinace. Vzdálenosti mezi výstupy k pøíletu a odletu jsou krátké. Pokud máte èas, využijte nabídek našich obchodù a gastronomie.

Cestujícím na letišti Vídeò je k dispozici kyvadlová autobusová doprava, která jezdí

mezi prostorem odletových bran (gates) B/C a F/G a rovnìž

Po uvedených trasách autobus pøepravuje v dobì od 05:30 do 22:35 hodin.

Pokud potøebujete dodateèné informace, obrate se na pøepážku Transfer v blízkosti východù B, C, D, F a G.

Na plánu letištì zobrazit brány