Check-in

Informujte se laskavì pokud možno ještì pøed odjezdem na letištì, ke kterému odbavovacímu prostoru check-in se máte dostavit! Pomùže Vám v tom náš Check-in Finder.

K dispozici máte následující možnosti check-in:

WEBové odbavení

Abyste na letišti nestáli dlouhé fronty, odbavte se u dané aerolinky z domova pomocí nabídky WEB Check-in. Vytisknìte si svùj palubní lístek a pøedložte ho na letišti u kontroly palubních lístkù. Pokud cestujete se zavazadly, odevzdejte je u zvláštní pøepážky. Podrobné informace o tom, u kterých letù mùžete tuto nabídku využít, získáte pøímo u Vaší letecké linky.

Odbavení pøedchozí veèer

O odbavení pøedchozí veèer se informujte u své aerolinky.

Odbavovací automaty na letišti Vídeò

 1. U odbavovacích automatù se mùžete nechat odbavit buï prostøednictvím Vaší kreditní karty nebo karty Miles & More, prostøednictvím Vašeho jména, Vašeho rezervaèního kódu nebo naskenováním Vašeho cestovního pasu.
 2. Øiïte se upozornìními na automatu.
 3. Pokud s sebou nemáte jen pøíruèní zavazadlo, ukáže Vám automat, u které pøepážky pro zavazadla musíte svá zavazadla odevzdat.
 4. Obdržíte svùj palubní lístek a ústøižek od zavazadla.
 5. Odeberte se ke kontrole palubních lístkù, pøípadnì k pasové kontrole a odtud ke svému východu.
Pøepážka check-in pøíslušné aerolinky na letišti
 1. Pøed odletem se musíte na letištì dostavit vèas. Doporuèujeme:
  • 2 hodiny pro vnitrostátní lety a mezinárodní lety trvající do 6 hodin doby letu

  • 3 hodiny pro mezinárodní lety trvající od 6 hodin doby letu/ pro lety do Tel Avivu

 2. Mùžete se odbavit v závislosti na své letecké spoleènosti v terminálu 1, terminálu 1A nebo terminálu 3.
 3. Personálu u pøepážky pøedejte svou letenku a zavazadla.
 4. Obdržíte svùj palubní lístek a ústøižek od zavazadla.
 5. Odeberte se ke kontrole palubních lístkù, popø. pasové kontrole a odtud k výstupu.

Pokud s sebou máte nadmìrné zavazadlo nebo velké zvíøe, postupujte následovnì:

 1. Nahlaste a registrujte své nadmìrné zavazadlo, pøípadnì zvíøe, u svých aerolinek.
 2. Pokud s sebou máte zvíøe, obdržíte u dané aerolinky visaèku, kterou musíte upevnit na klec, která je uzpùsobena pro transport zvíøete.
 3. Pokud si s sebou pøinesete zavazadlo dodateènì, nechte se odbavit nezávisle na Vaší aerolince u jakékoli odbavovací pøepážky.
 4. Personálu u pøepážky pøedejte letenku a další zavazadlo.
 5. Obdržíte svùj palubní lístek a ústøižek od zavazadla.
 6. Odeberte se se svým nadměrným zavazadlem nebo zvířetem, v závislosti na své letecké společnosti, k přepážce pro nadměrná zavazadla v terminálu 1 nebo 3.
 7. Personálu u pøepážky pøedejte nadmìrné zavazadlo nebo klec. Vaše zvíøe samozøejmì nebude pøeváženo transportním pásem, ale zamìstnancem letištì.
 8. Obdržíte ústøižek od zavazadla.
 9. Odeberte se ke kontrole palubních lístkù, pøípadnì k pasové kontrole a odtud ke svému východu.